ellipse
Back

IT TALENDI VEEBIPÕHISTE KURSUSTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Jõustus: 19. september 2022

Viimati muudetud: 1. detsember 2023


Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika“) kirjeldab Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud juriidilise isiku IT Talent OÜ, registrikood 12735787 (edaspidi „IT Talent“) poolt rakendatavat korda seoses selliste andmesubjektide isikuandmete töötlemisega, kes kasutavad IT Talendi veebipõhiseid haridusteenuseid (edaspidi „teenused“) või on neist huvitatud, ja need teenused on kättesaadavad URL-i https://ittalent.ee/ ja academy.ittalent.ee (edaspidi „veebisait“) kaudu või muul viisil.

Käesolevat poliitikat kohaldatakse seoses IT Talendi kasutustingimustega (edaspidi „tingimused“), samuti IT Talendi õppe korraldamise aluste ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustega. Poliitika või tingimuste või IT Talendi õppe korraldamise aluste või IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise aluste vaheliste vastuolude korral on poliitika ülimuslik.

Tingimustes sätestatud termineid ja mõisteid kohaldatakse käesoleva poliitika suhtes, välja arvatud juhul, kui nende kohaldamine ei ole vastuolus poliitika sätetega.

Poliitika on kehtestatud kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 27. aprillil 2016 vastu võetud määruse (EL) 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmäärusega. Kui käesoleva poliitika ja isikuandmete kaitse üldmääruse või isikuandmete kaitse seaduse vahel esineb vastuolusid, on ülimuslik isikuandmete kaitse üldmäärus või isikuandmete kaitse seadus. Isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse seaduse vaheliste vastuolude korral kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust.

Kõiki isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud termineid ja mõisteid kohaldatakse käesoleva poliitika suhtes, välja arvatud juhul, kui nende kohaldamine ei ole vastuolus poliitika tingimuste või mõistetega.

Kui IT Talent töötleb sellise andmesubjekti isikuandmeid, kes ei ole Euroopa Liidu resident, ja sellise andmesubjekti isikuandmete töötlemist reguleerivad teiste jurisdiktsioonide seadused ja määrused, sealhulgas, kuid mitte ainult California Consumer Privacy Act (CCPA) ja Children’s Online Privacy Protection Act ning Federal Trade Commissioni poolt vastu võetud eeskiri (COPPA), kohaldatakse neid seadusi ja määrusi ulatuses, milles nende kohaldamine ei riku isikuandmete kaitse üldmäärust ja Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi.

Käesoleva poliitika suhtes kohaldatakse järgmisi termineid ja mõisteid.

Vastutav töötleja“ – IT Talent.

Andmesubjekt“ – füüsiline isik, kes on:

a) IT Talendi klient, nagu on määratletud tingimustes, või

b) füüsiline isik, kes on juriidilisest isikust kliendi esindaja või töötaja, või

c) füüsiline isik, kes kasutab teenuseid juriidilisest isikust kliendi taotlusel, või

d) füüsiline isik, kes külastab veebisaiti või väljendab muul viisil huvi IT Talendi teenuste vastu.

Volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes on:

a) seotud teenuse osutamisega ja töötleb andmesubjektide isikuandmeid teenuste osutamise eesmärgil (sealhulgas IT Talendi koolitajad), või

b) seotud andmesubjektide isikuandmete töötlemisega IT Talendi või IT Talendi tütarettevõttega sõlmitud lepingu alusel, või

c) IT Talendi tütarettevõte.

Teenused“ – IT Talendi poolt tingimuste alusel osutatavad teenused.

Tütarettevõte“ – IT Talendi tütarettevõte, nagu on määratletud tingimustes.

Kolmas isik“ – füüsiline või juriidiline isik, kes on:

a) IT Talendi varustaja andmesubjekti isikuandmetega isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 sätestatud õiguspärasel alusel, või

b) IT Talendilt andmesubjekti isikuandmete saaja eesmärkidel, mis ei ole seotud käesoleva poliitika kohase isikuandmete töötlemisega.

Kasutusandmed“ – sellised isikuandmed andmesubjekti tegevuse kohta veebis, mis on automaatselt kogutud kas teenuste kasutamise käigus või teenuste taristust. Kasutusandmed on anonüümsed ja neid ei saa seostada konkreetse isikuga.

IT Talent töötleb andmesubjektide isikuandmeid käesoleva poliitika alusel vastavalt järgmistele põhimõtetele.

  1. Isikuandmete töötlemine toimub ainult kooskõlas käesoleva poliitika ja kohaldatavate õigusaktidega.

  2. Isikuandmete töötlemine toimub ainult poliitikas määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  3. IT Talent töötleb ainult õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, mida säilitatakse ainult niikaua, kui see on vajalik poliitikaga sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks.


1. JAOTIS. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSPÄRASUS

1.1. Veebisaiti külastades ja/või uurides annab andmesubjekti IT Talendile nõusoleku andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks, mis on sätestatud poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9.

1.2. Kursusele registreerudes vastavalt tingimuste 5. jaotisele annab andmesubjekti IT Talendile nõusoleku andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks, mis on sätestatud tingimuste punktides 2.1.1.–2.1.7.

1.3. Kui klient on juriidiline isik, kes on sõlminud IT Talendiga lepingu teenuste osutamiseks füüsilisest isikust andmesubjektidele, on IT Talendil õigus töödelda sellise kliendi ning sellise kliendi esindajate ja töötajate isikuandmeid, mis on sätestatud poliitika punktides 2.1.1.–2.1.7. vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. IT Talent ei töötle siiski IT Talendi teenuseid kasutavate andmesubjektide isikuandmeid sellise kliendi taotlusel, välja arvatud juhul, kui klient annab IT Talendile kõigi selliste andmesubjektide kirjaliku nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks käesoleva poliitika alusel.

1.4. Isegi kui klient, kes on füüsiline isik, ei anna selgesõnalist nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, kuid kasutab IT Talendi teenuseid või palub IT Talendil teenuseid osutada, on IT Talendil õigus töödelda sellise kliendi isikuandmeid, mis on sätestatud käesoleva poliitika punktides 2.1.1.–2.1.7. tingimuste kohaste teenuste osutamisega seotud eesmärkidel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

1.5. Kui andmesubjekt esitab IT Talendile poliitika punktis 8.2. sätestatud isikuandmed, annab andmesubjekt IT Talendile nõusoleku selliste isikuandmete töötlemiseks poliitika punktis 8.3. sätestatud eesmärkidel.

1.6. Kui andmesubjekt teeb avalikult kättesaadavaks poliitika punktis 8.4. sätestatud isikuandmed, annab andmesubjekt IT Talendile nõusoleku selliste isikuandmete töötlemiseks poliitika punktis 8.4. sätestatud eesmärkidel.

1.7. Kui andmesubjekt keeldub isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisest ja puuduvad muud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 sätestatud töötlemise õiguslikud alused, on IT Talendil õigus keelduda teenuste osutamisest või piirata andmesubjekti juurdepääsu veebisaidile, kui teenuste osutamine või veebisaidile juurdepääsu võimaldamine on võimatu ilma selliste isikuandmete töötlemiseta.


2. JAOTIS. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1. Käesoleva poliitika kohaselt on IT Talendil õigus töödelda järgmisi andmesubjektide isikuandmeid.

2.1.1. Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi.

2.1.2. Andmesubjekti isikukood (kui andmesubjekt on Eesti Vabariigi kodanik või resident) või andmesubjekti ID/passinumber või maksukohustuslasena registreerimise number (kui andmesubjekt ei ole Eesti Vabariigi kodanik või resident).

2.1.3. Andmesubjekti e-posti aadress ja/või andmesubjekti kontaktandmed sotsiaalvõrgustikus või vestluseks ettenähtud keskkonnas (nt Telegram, Skype jne).

2.1.4. Andmesubjekti telefoninumber.

2.1.5. Andmesubjekti elukoha aadress.

2.1.6. Tingimuste kohaselt teenuste eest tasu maksva isiku nimi ja aadress.

2.1.7. Teave andmesubjekti elukutse või kvalifikatsiooni, haridustaseme, töökogemuse ja erialaste huvide kohta.

2.1.8. Küpsised ja tehniliselt sarnased andmed, mis on määratletud käesoleva poliitika 7. jaotises.

2.1.9. Kasutusandmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmesubjekti arvuti või telefoni internetiprotokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, veebisaidi leheküljed, mida andmesubjekt külastab, veebisaidi külastamise aeg ja kuupäev, andmesubjekti poolt veebisaidi lehekülgedel veedetud aeg, seadme ainuidentifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

2.1.10. Kolmandate isikute poolt IT Talendile seaduslikult edastatud isikuandmed.

2.1.11. Muud andmesubjekti poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmed, sealhulgas kliendi tagasiside koolitaja kohta, mis on esitatud vastavalt tingimuste 4. jaotisele ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustele.

2.2. Poliitika punktis 2.1. sätestamata isikuandmeid võib töödelda ainult andmesubjekti eelneva nõusoleku alusel või muudel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides c–f sätestatud töötlemise alustel.

2.3. IT Talent ei töötle ega hakka töötlema isikuandmete eriliiki, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9 (näiteks andmed, mis näitavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, usulisi või filosoofilisi veendumusi jne). Kui IT Talent avastab, et IT Talent või IT Talendi volitatud töötleja on töödelnud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9 sätestatud isikuandmeid, kustutab IT Talent sellised isikuandmed viivitamata ja võtab mõistlikud meetmed, mis takistavad selliste isikuandmete töötlemist tulevikus.


3. JAOTIS. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1. IT Talendil on õigus töödelda andmesubjektide isikuandmeid, mis on sätestatud poliitika punktides 2.1.1.–2.1.7., järgmistel eesmärkidel.

3.1.1. Teenuste osutamine tingimuste alusel.

3.1.2. Klientidega tekkivate vaidluste lahendamine vastavalt tingimuste 12. jaotisele.

3.1.3. Klientide tagasiside kogumine ja hindamine pakutavate koolitajate kohta vastavalt tingimuste 4. jaotisele ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustele.

3.2. IT Talendil on õigus töödelda andmesubjektide isikuandmeid, mis on sätestatud poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9., järgmistel eesmärkidel.

3.2.1. Statistilised ja analüütilised eesmärgid.

3.2.2. Andmesubjekti kogemuse tõhustamine seoses veebisaidi kasutamisega.

3.2.3. Veebisaidi töö tõhustamine.

3.2.4. Veebisaidi funktsionaalsuse muutmine, et meelitada ligi rohkem teenuste kliente.

3.2.5. Kliendi varustamine kogu veebisaidi funktsionaalsusega, mis on vajalik teenuste osutamiseks.

3.2.6. Veebisaidi tehnilise toe pakkumine.

3.2.7. Andmesubjektide veebisaidiga suhtluse analüüsimine, et muuta veebisaidi sisu ja struktuuri ning muid IT Talendi poolt teenuste osutamiseks kasutatavaid internetiressursse.

3.2.8. Andmesubjektide veebisaidiga suhtluse analüüsimine turundus- ja reklaamikampaaniate loomiseks ja käivitamiseks veebis.

3.3. IT Talendil on õigus töödelda isikuandmete töötlemise poliitika punktis 2.1. sätestatud andmesubjektide isikuandmeid turunduse ja reklaami eesmärgil, mis hõlmab otsereklaami (nt e-posti uudiskirjad, massilised e-kirjad) ja kontekstireklaami loomist.

3.4. Sõltuvalt isikuandmete laadist on IT Talendil õigus töödelda andmesubjektide isikuandmeid, mis on sätestatud poliitika punktis 2.1.11. poliitika punktides 3.1.–3.3. sätestatud eesmärkidel.

3.5. Sõltuvalt isikuandmete laadist on IT Talendil õigus töödelda andmesubjektide isikuandmeid, mis on sätestatud poliitika punktis 2.1.10. poliitika punktis 6.1. sätestatud eesmärkidel.


4. JAOTIS. ANDMESUBJEKTID JA LASTE ERAELU PUUTUMATUS

4.1. IT Talendi teenused ei ole suunatud alla 16 (kuueteistkümne) aastastele füüsilistele isikutele. IT Talent ei osuta teenuseid alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanustele klientidele ega töötle teadlikult alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanuste andmesubjektide isikuandmeid. IT Talent võtab kõik mõistlikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et vältida alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanuste andmesubjektide isikuandmete töötlemist.

4.2. Kui IT Talendil on kahtlusi kliendi vanuse osas, on IT Talendil õigus nõuda kliendilt kliendi vanuse tõendamist. Kui klient keeldub oma vanuse tõendamisest või kui IT Talent avastab, et klient on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune, lõpetab IT Talent viivitamata tingimused kliendiga, kustutab kõik sellise kliendiga seotud isikuandmed vastavalt käesolevale poliitikale ja piirab kliendi juurdepääsu teenustele.

4.3. Kui klient on juriidiline isik, peavad kõik füüsilised isikud, kellele klient taotleb tingimuste alusel teenuste osutamist, olema vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastased. Tingimustega nõustudes garanteerib klient IT Talendile, et kõik tingimuste alusel teenuseid kasutavad füüsilised isikud on vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastased. Kui IT Talendil on kahtlusi nende füüsiliste isikute vanuse suhtes, kellele klient taotleb teenuste osutamist, on IT Talendil õigus nõuda kliendilt teenuseid kasutavate füüsiliste isikute vanuse kontrollimist. Kui klient keeldub teenuseid kasutavate füüsiliste isikute vanuse kontrollimisest, on IT Talendil õigus lõpetada viivitamata tingimused kliendiga, kustutada kõik nende füüsiliste isikute isikuandmed, kellele klient taotleb teenuste osutamist, ning piirata kliendi ja kõigi füüsiliste isikute juurdepääsu teenustele. Kui IT Talent avastab, et mõned füüsilised isikud, kelle jaoks klient taotleb teenuste osutamist, on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanused, kustutab IT Talent viivitamata kõik selliste füüsiliste isikutega seotud isikuandmed ja piirab selliste füüsiliste isikute juurdepääsu teenustele.

4.4. Kui andmesubjekt, kes ei ole klient ja kes on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune, edastab IT Talendile mis tahes isikuandmeid, mis on ette nähtud poliitika punktides 2.1.1.–2.1.7. või punktis 2.1.11, kustutab IT Talent sellised isikuandmed viivitamata ja võtab mõistlikud meetmed, mis takistavad selliste isikuandmete töötlemist tulevikus.

4.5. Kui kolmas isik edastab IT Talendile isikuandmeid vastavalt poliitika punktile 2.1.10. ja IT Talent saab teada, et need isikuandmed kuuluvad alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanusele andmesubjektile, kustutab IT Talent sellised isikuandmed viivitamata ja võtab mõistlikud meetmed, mis takistavad selliste isikuandmete töötlemist tulevikus. IT Talendil on samuti õigus lõpetada sellise kolmanda isikuga leping, mille alusel andis see kolmas isik IT Talendile isikuandmeid.

4.6. Kui veebisait või muud IT Talendi kasutatavad tehnilised vahendid töötlevad käesoleva poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9. sätestatud isikuandmeid ja IT Talent leiab, et töödeldavad isikuandmed kuuluvad alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanusele andmesubjektile, võtab IT Talent kõik mõistlikud meetmed selliste isikuandmete väljavõtmiseks ja kustutamiseks.

4.7. Kui isik, kes on alla 16 (kuueteistkümne) aastase andmesubjekti eest vanemliku vastutuse kandja, võtab IT Talendiga ühendust ja esitab tõendid selle kohta, et IT Talent töötleb teadmatusest sellise andmesubjekti isikuandmeid, kustutab IT Talent sellised isikuandmed viivitamata ja võtab mõistlikud meetmed, mis takistavad selliste isikuandmete töötlemist tulevikus. Kui selline vanemliku vastutuse kandja teavitab IT Talenti sellest, et IT Talent töötleb teadmatult poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9. sätestatud isikuandmeid, võtab IT Talent kõik mõistlikud meetmed selliste isikuandmete väljavõtmiseks ja kustutamiseks ning selliste isikuandmete töötlemise vältimiseks tulevikus.


5. JAOTIS. VASTUTAV TÖÖTLEJA JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

5.1. Käesoleva poliitika kohaselt on IT Talent vastutav töötleja, nagu on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 7. Vastutav töötleja määrab kindlaks andmesubjektide isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning kaasab volitatud töötlejad isikuandmete töötlemisse käesoleva poliitika alusel.

5.2. Vastutav töötleja töötleb andmesubjektide isikuandmeid otse ise või volitatud töötlejate kaudu. Volitatud töötlejad töötlevad andmesubjektide isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nagu on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 8. Kõik volitatud töötlejad tegutsevad vastutava töötleja või vastutava töötleja tütarettevõttega sõlmitud lepingute alusel vastutava töötleja otsesel loal. Vastutav töötleja jälgib, et volitatud töötlejad järgiksid isikuandmete kaitse üldmäärust ja muid kohaldatavaid isikuandmeid käsitlevaid õigusakte.

5.3. Käesoleva poliitika kohaselt on vastutaval töötlejal õigus kasutada andmesubjektide isikuandmete töötlemiseks järgmisi volitatud töötlejate kategooriaid.

5.3.1. Koolitajad, kes õpetavad IT talendi kursustel tingimuste alusel. Sellised koolitajad võivad töödelda ainult neid isikuandmeid, mis on otseselt seotud tingimuste kohaste kursuste õpetamisega, sealhulgas poliitika punktis 2.1.11. sätestatud isikuandmeid.

5.3.2. IT Talendi tütarettevõtted. Tütarettevõtted võivad otse töödelda andmesubjektide isikuandmeid poliitika alusel. IT Talendi otsese volituse alusel võivad tütarettevõtted sõlmida lepinguid ka teiste volitatud töötlejatega isikuandmete töötlemiseks vastutava töötleja nimel. Kui teenuseid osutatakse tütarettevõtte kaudu, jääb IT Talent käesoleva poliitika kohaselt vastutavaks töötlejaks.

5.3.3. Volitatud töötlejad, kes pakuvad tehnilist tuge veebisaidile ja muudele internetiressurssidele, mida IT Talent kasutab teenuste osutamiseks.

5.3.4. Volitatud töötlejad, kes pakuvad IT Talendile veebi- ja muid tehnilisi lahendusi, mille eesmärk on teenuste osutamine ja/või teenuste kvaliteedi tõstmine.

5.3.5. Volitatud töötlejad, kes abistavad IT Talenti poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9. sätestatud isikuandmete töötlemisel.

5.3.6. Volitatud töötlejad, kes abistavad IT Talenti poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9. sätestatud isikuandmete analüüsimisel ja kasutamisel reklaami- ja turunduseesmärkidel (näiteks Google Analytics, Meta for Business jne).

5.3.7. Volitatud töötlejad, kes abistavad IT Talenti vaidluste lahendamisel andmesubjektidega.

5.3.8. Volitatud töötlejad, kes tagavad veebisaidi ja muude IT Talendi poolt teenuste osutamiseks ja andmesubjektide isikuandmete töötlemiseks kasutatavate internetiressursside turvalisuse.


6. JAOTIS. KOLMANDAD ISIKUD JA ISIKUANDMETE KASUTAMINE ETTEVÕTLUSES

6.1. IT Talent võib poliitika punktis 2.1.10. sätestatud isikuandmeid saada kolmandatelt isikutelt poliitika punktides 3.2.1.–3.2.8. ja punktis 3.3. sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Sellised kolmandad isikud ei osale isikuandmete töötlemises käesoleva poliitika alusel. Järgmistesse kategooriatesse kuuluvad kolmandad isikud võivad anda IT Talendile andmesubjektide isikuandmeid käesolevas punktis sätestatud eesmärkidel.

6.1.1. Füüsilised ja juriidilised isikud, kes koguvad ja/või analüüsivad poliitika punktis 2.1.9. kirjeldatud kasutusandmeid.

6.1.2. IT Talendi äripartnerid, töövõtjad ja alltöövõtjad, kes abistavad IT Talenti teenuste osutamisel vastavalt tingimustele või osalevad IT Talendi muudes äriprojektides, mis on kaudselt seotud või ei ole seotud teenuste osutamisega.

6.2. IT Talent keeldub vastu võtmast isikuandmeid kolmandalt isikult, kui sellised isikuandmed on saadud ebaseaduslikult kolmanda isiku poolt. Kui IT Talent avastab, et kolmas isik on ebaseaduslikult saanud andmesubjekti isikuandmeid, kustutab IT Talent sellised isikuandmed viivitamata ja võtab mõistlikud meetmed, mis takistavad selliste isikuandmete töötlemist tulevikus. IT Talendil on samuti õigus lõpetada leping sellise kolmanda isikuga, kes on andnud IT Talendile ebaseaduslikult saadud isikuandmeid.

6.3. IT Talent võib edastada andmesubjektide isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele kolmandatele isikutele.

6.3.1. IT Talendi äripartnerid, töövõtjad ja alltöövõtjad, kes abistavad IT Talenti tingimuste kohaste teenuste osutamisel või teostavad muid IT Talendi äriprojekte, mis on kaudselt seotud või ei ole seotud teenuste osutamisega. Sellised äripartnerid, töövõtjad ja alltöövõtjad võivad kasutada andmesubjektide isikuandmeid üksnes järgmistel eesmärkidel.

a) Isikuandmete analüüs teenuste ja muude IT Talendi või IT Talendi tütarettevõtete pakutavate teenuste tõhustamise eesmärgil.

b) IT Talendi teenuste osutamise või muude äriprojektide teostamise korraldamine.

c) Veebisaidi kujunduse või funktsionaalsuse tõhustamine.

d) IT Talendi abistamine turundus- ja reklaamikampaaniate käivitamisel ja haldamisel.

e) IT Talendi teenuste edendamine praeguste või potentsiaalsete klientide seas.

6.3.2. IT Talendi potentsiaalsed või praegused investorid, kes on huvitatud IT Talendi äritegevusse investeerimisest. Sellised kolmandad isikud võivad saada andmesubjektide isikuandmeid üksnes IT Talendi äritegevuse hindamiseks, et teha otsus IT Talendi äritegevusse investeerimise kohta. Andmesubjektide isikuandmete avaldamine sellistele kolmandatele isikutele on rangelt piiratud isikuandmete avaldamise eesmärgiga ja toimub IT Talendi potentsiaalse või praeguse investoriga sõlmitud vaikimislepingu alusel. Üldiselt ei avalda IT Talent sellistele kolmandatele isikutele poliitika punktides 2.1.1.–2.1.7. sätestatud isikuandmeid.

6.3.3. Pädevad kohtud, järelevalveasutused või muud Eesti Vabariigi või muude jurisdiktsioonide valitsus- või munitsipaalasutused. Andmesubjektide isikuandmete avaldamine sellistele kolmandatele isikutele toimub ainult sellise kolmanda isiku seadusliku taotluse alusel, mida ei saa tühistada, või kui avaldamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktides c–f sätestatud alustel.

6.4. IT Talent võib avalikustada andmesubjektide isikuandmeid muudele kolmandate isikute kategooriatele, mida ei ole loetletud poliitika punktis 6.3., kui avalikustamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruses või Eesti Vabariigi või muude jurisdiktsioonide kohaldatavates seadustes sätestatud õiguslikel alustel.

6.5. IT Talent ei müü ega kavatse müüa andmesubjektide isikuandmeid kolmandatele isikutele või muudele füüsilistele või juriidilistele isikutele. IT Talent ei ole viimase 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu jooksul mitte kordagi müünud andmesubjektide isikuandmeid.

6.6. IT Talendi veebisait võib sisaldada kolmandate isikute ning muude füüsiliste ja juriidiliste isikute veebisaitide ja muude internetiressursside URL-linkide viiteid. IT Talent ei kontrolli ega reguleeri selliste veebisaitide või internetiressursside sisu ega isikuandmete töötlemise eeskirju, mida kohaldatakse selliste veebisaitide või internetiressursside suhtes. Andmesubjekt vastutab täielikult ise selle eest, et ta kasutaks hoolikalt veebisaite ja internetiressursse, mille URL-aadressid on esitatud veebisaidil. IT Talent ei avalda veebisaitide või muude internetiressursside URL-aadresse, mis rikuvad kehtivaid seadusi.


7. JAOTIS. KÜPSISED JA MUUD SARNASED TEHNOLOOGIAD

7.1. Küpsised või küpsisefailid on väikesed tekstifailid, mis asuvad brauseri kataloogides ja võivad sisaldada anonüümset ainuidentifikaatorit. Üldiselt on olemas kahte tüüpi küpsiseid: seansiküpsised ja püsiküpsised. Seansiküpsist kasutatakse selleks, et hõlbustada isikul veebisaidil navigeerimist, ja see aegub, kui isik sulgeb brauseri. Püsiküpsis jääb isiku seadme kõvakettale pikemaks ajaks. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste edastamiseks isiku arvutisse. Küpsised on üheselt määratud isiku seadmele ja neid saab lugeda ainult selle domeeni veebiserver, mis väljastas küpsise isiku seadmele. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vt linki: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. IT Talent võib kasutada nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid, et aidata andmesubjektidel veebisaidil ja teenustes navigeerida ning veebisaidi funktsioone tõhusalt täita. IT Talent võib vastavalt käesolevale poliitikale kasutada eelkõige järgmisi küpsiseid.

7.2.1. Seansiküpsised. IT Talent võib veebisaidi kaudu pakutavate teenuste toimimiseks kasutada seansiküpsiseid.

7.2.2. Eelistusküpsised. IT Talent võib kasutada eelistusküpsiseid, et jätta meelde veebisaiti kasutava andmesubjekti eelistused ja erinevad seadistused.

7.2.3. Turvaküpsised. IT Talent võib kasutada turvaküpsiseid, et muuta veebisaidi kasutamine turvaliseks.

7.3. Küpsiseid kasutades võib IT Talent automaatselt koguda teavet andmesubjekti veebipõhise tegevuse kohta veebisaidil. Sellised andmed võivad hõlmata järgmist.

7.3.1. Teave veebisaidi veebilehtede kohta, mida andmesubjekt on külastanud.

7.3.2. URL-viited, millele andmesubjekt on veebisaidil klõpsanud.

7.3.3. Andmesubjekti poolt veebilehe kaudu tehtud otsingud.

7.4. Andmesubjektil on õigus nõustuda või keelduda küpsiste kasutamisest, kasutades selleks brauseri seadeid. Kui andmesubjekt keeldub küpsiste kasutamisest, ei pruugi andmesubjektil siiski olla võimalik kasutada kõiki IT Talendi veebisaidi funktsioone.

7.5. IT Talent võib poliitika punktis 7.3. sätestatud isikuandmete töötlemiseks kasutada ka muid tehnoloogiaid, sealhulgas järgmist.

7.5.1. Veebimajakad. Veebimajakad (tuntud ka kui clear gifs, pixel tags või web bugs) on ainuidentifikaatoriga pisikesed graafilised kujutised, mis sarnanevad küpsiste funktsioonidega ja mida kasutatakse veebisaidi kasutajate veebipõhiste liikumiste jälgimiseks. Erinevalt küpsistest, mis salvestatakse kasutaja seadmesse, paigutatakse veebimajakad nähtamatult veebilehele või e-kirjale ning nende veebimajakate suurus on umbes lause lõpus oleva punkti suurune.

7.5.2. Jälgimis-URL-id. Jälgimis-URL on standardne link, millele on lisatud parameetrid jälgimise ja analüüsi eesmärgil. Jälgimis-URL-il on ainuidentifikaator, mis võimaldab tuvastada veebisaidi liikluse allikat (nt asukoht, kust internetikasutajad külastavad veebisaiti, või otsingumootor, mida külastajad kasutavad veebisaidi URL-ile klõpsates).

7.6. IT Talent võib kasutada ka veebimajakaid ja jälgimis-URL-e, mis on ette nähtud poliitika punktis 7.5., IT Talendi turundussõnumites (sealhulgas turunduslikes massilistes e-kirjades) ja IT Talendi veebireklaamides, mis on avaldatud kolmandate isikute veebisaitidel.


8. JAOTIS. IT TALENT JA SOTSIAALVÕRGUSTIKUD

8.1. IT Talenti, tema teenuseid ja veebisaiti käsitleva teabe reklaamimiseks võib IT Talent luua kontosid sotsiaalvõrgustikes ja vestluseks ettenähtud keskkondades, sealhulgas Facebookis, Instagramis, WhatsAppis ja Telegramis.

8.2. IT Talendiga suhtlemiseks võivad andmesubjektid jälgida IT Talendi kontosid sotsiaalvõrgustikes ja IT Talendi kanaleid vestluseks ettenähtud keskkondades. Andmesubjektidele võivad IT Talendi postitused ja kommentaarid märkida meeldivaks ning nad võivad sotsiaalvõrgustikes ja vestluseks ettenähtud keskkondades IT Talendi postituste ja sõnumite alla jätta kommentaare, arvustusi või reaktsioone. Andmesubjektid võivad saata sõnumeid ka IT Talendi kontodele sotsiaalvõrgustikes ja vestluseks ettenähtud keskkondades, sealhulgas sõnumeid, mis sisaldavad tagasisidet IT Talendi kursusi õpetavate koolitajate töötulemuste kohta.

8.3. Poliitika punktis 8.2. sätestatud andmeid käsitatakse poliitika punktis 2.1.11. sätestatud andmesubjektide isikuandmetena. Sõltuvalt töödeldavate andmete laadist võib IT Talent kasutada selliseid andmesubjektide isikuandmeid poliitika punktis 3.1., punktides 3.2.1.–3.2.3., punktides 3.2.7.–3.2.8. ja punktis 3.3. sätestatud eesmärkidel.

8.4. Lisaks poliitika punktis 8.2 sätestatud isikuandmetele võib IT Talent analüüsida ka andmesubjekti profiiliandmeid, mille andmesubjekt on avaldanud oma kontol sotsiaalvõrgustikus või vestluseks ettenähtud keskkonnas, tingimusel, et selline analüüs ei riku sotsiaalvõrgustike ja vestluseks ettenähtud keskkondade kehtivaid tingimusi ja põhimõtteid. Analüüs viiakse läbi ainult käsitsi, ilma automatiseeritud otsuste tegemiseta. Sellist analüüsi võib teha poliitika punktides 3.2.7.–3.2.8. ja punktis 3.3. sätestatud eesmärkide saavutamiseks.


9. JAOTIS. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Igal andmesubjektil on järgmised õigused.

9.1.1. Juurdepääsuõigus: andmesubjektil on õigus saada IT Talendilt teavet IT Talendi poolt töödeldavate isikuandmete kohta, isikuandmete töötlemise eesmärkide kohta, isikuandmete saajate kategooriate kohta, isikuandmete säilitamise aja kohta ning teavet isikuandmete edastamise kohta teistesse jurisdiktsioonidesse.

9.1.2. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: andmesubjektil on õigus esitada kaebus IT Talendi vastu andmesubjekti alalise elukoha või töökoha järelevalveasutusele või võimaliku rikkumise kohas asuvale järelevalveasutusele või IT Talendi asukohajärgsele järelevalveasutusele, kes teostab järelevalvet IT Talendi poolt isikuandmete õigusaktidest kinnipidamise üle.

9.1.3. Õigus andmete parandamisele: andmesubjektil on õigus parandada andmesubjekti puudutavaid ebatäpseid andmeid.

9.1.4. Õigus andmete kustutamisele: andmesubjektil on õigus kustutada teda puudutavad isikuandmed.

9.1.5. Õigus töötlemise piiramisele: andmesubjektil on õigus piirata isikuandmete töötlemist isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 sätestatud alustel.

9.1.6. Õigus andmete ülekantavusele: andmesubjektil on õigus saada tema kohta käivaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

9.1.7. Õigus esitada vastuväiteid: andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele konkreetse olukorraga seotud põhjustel (näiteks kui IT Talent töötleb isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel).

9.1.8. Õigus mitte alluda üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevale otsusele.

9.1.9. Õigus esitada taotlus või kaebus IT Talendile kui vastutavale töötlejale. Selline õigus hõlmab ka andmesubjekti õigust kasutada IT Talendi vastu õiguskaitsevahendeid IT Talendi või andmesubjekti elukohajärgses riigis vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 79 ning õigust kasutada õiguskaitsevahendeid järelevalveasutuse vastu riigis, kus on järelevalveasutuse asukoht (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 78).

9.1.10. Õigus võtta tagasi andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

9.1.11. Õigus keelata andmesubjekti isikuandmete müük või edasimüük.

9.2. Kui andmesubjekt kavatseb kasutada ühte poliitika punktis 9.1. sätestatud õigust, saadab ta IT Talendile kirja või e-kirja, kasutades poliitika 14. jaotises sätestatud IT Talendi kontaktandmeid. Kui andmesubjekt soovib esitada kaebuse järelevalveasutusele IT Talendi vastu või kasutada IT Talendi või järelevalveasutuse vastu õiguskaitsevahendeid, järgib andmesubjekt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 77–79 ja selle riigi õigusaktides sätestatud korda, kus andmesubjekt kavatseb esitada kaebuse või kasutada õiguskaitsevahendeid.

9.3. Kui andmesubjekt nõuab IT Talendilt andmesubjekti isikuandmete kustutamist, esitab vastuväiteid andmesubjekti isikuandmete töötlemisele, kasutab õigust andmete ülekantavusele või võtab tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on IT Talendil õigus keelduda teenuste osutamisest ja/või lõpetada tingimused, kui teenuste osutamine on võimatu ilma andmesubjekti isikuandmete töötlemiseta. Sellisel juhul on IT Talendil ka õigus piirata andmesubjekti juurdepääsu veebisaidile, kui juurdepääsu võimaldamine veebisaidile või veebisaidi teatud osadele on võimatu ilma andmesubjekti isikuandmete töötlemiseta käesoleva poliitika alusel.


10. JAOTIS. ISIKUANDMETE TURVALISUS

10.1. IT Talent võtab kõik mõistlikud meetmed, et kaitsta andmesubjekti isikuandmeid kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest, samuti isikuandmete kadumise, väärkasutuse, muutmise või hävitamise eest, sealhulgas järgmised meetmed.

10.1.1. Andmesubjekti seanss veebisaidil kulgeb veebisaidi sirvimise ajal turvalise SSL-ühenduse kaudu.

10.1.2. Ainult IT Talendi volitatud töötajatel on juurdepääs andmesubjektide isikuandmetele ning need töötajad ja töövõtjad on kohustatud käsitlema seda teavet konfidentsiaalsena.

10.1.3. Andmesubjekti isikuandmeid säilitatakse IT Talendi serverites, mis on kaitstud autentimisega.

10.2. Olemasolevad turvameetmed vaadatakse aeg-ajalt läbi vastavalt uutele õigusaktidele ja tehnilistele uuendustele.


11. JAOTIS. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

11.1. IT Talent säilitab andmesubjektide isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik käesoleva poliitika 3. jaotises sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

11.2. IT Talent säilitab klientide isikuandmeid, mis on sätestatud tingimuste punktides 2.1.1.–2.1.7. ja punktis 2.1.11., selle aja jooksul, mil kliendid kasutavad teenuseid. Kui klient lõpetab IT Talendi teenuste kasutamise, on IT Talendil õigus säilitada kliendi isikuandmeid kuni 5 (viis) aastat pärast seda, kui klient lõpetab teenuste kasutamise. Ette nähtud viieaastane tähtaeg ei kehti, kui klient alustab teenuste kasutamist uuesti enne viieaastase tähtaja möödumist.

11.3. Tingimuste punkti 11.2. reegel kehtib füüsiliste isikute suhtes, kelle jaoks klient, kes on juriidiline isik, nõuab tingimuste alusel teenuste osutamist.

11.4. IT Talent säilitab poliitika punktis 2.1.10. sätestatud andmesubjektide isikuandmeid poliitika 3. jaotises sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja jooksul.

11.5. IT Talent säilitab poliitika punktides 2.1.8.–2.1.9. sätestatud andmesubjektide isikuandmeid perioodi jooksul, mis on vajalik poliitika punktides 3.2. ja 3.3. sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

11.6. IT Talent vaatab perioodiliselt läbi poliitika punktides 11.4. ja 11.5. esitatud salvestatud isikuandmed. Isikuandmete laadist ja töötlemise eesmärkidest lähtuvalt kustutab IT Talent perioodiliselt aegunud isikuandmed, mis ei ole vajalikud poliitika 3. jaotises sätestatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

11.7. IT Talent ei salvesta käesoleva poliitika 8. jaotises esitatud isikuandmeid.

11.8. IT Talent jätkab andmesubjekti isikuandmete säilitamist, kui selliste isikuandmete kustutamine on piiratud või keelatud Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse või muude kohaldatavate seaduste ja määrustega.


12. JAOTIS. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

12.1. IT Talent säilitab andmesubjektide isikuandmeid ainult Eesti Vabariigis ja/või teistes EMP riikides (Euroopa Majanduspiirkond, mis hõlmab Euroopa Liidu riike ning Islandit, Liechtensteini ja Norrat) asuvates serverites.

12.2. Kui IT Talent teeb organisatsioonilise otsuse salvestada andmesubjektide isikuandmeid väljaspool EMP-d, valib IT Talent kõigepealt serverid, mis asuvad riikides, mille puhul Euroopa Komisjon on otsustanud, et need riigid tagavad piisava andmekaitse taseme (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 45). Eelkõige võib IT Talent valida selliseid jurisdiktsioone, nagu Šveits, Ühendkuningriik, Andorra, Iisrael, Uus-Meremaa. Täieliku loetelu EMP-välistest jurisdiktsioonidest, mis tagavad piisava andmekaitse taseme, leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

12.3. Kui IT Talendil ei ole võimalik säilitada andmesubjektide isikuandmeid EMP-s või poliitika punktis 12.2. sätestatud jurisdiktsioonides asuvates serverites, edastab IT Talent andmesubjektide isikuandmeid teistesse jurisdiktsioonidesse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 sätestatud asjakohastele kaitsemeetmetele.

12.4. Kui IT Talent ei saa mingil põhjusel edastada isikuandmeid vastavalt poliitika punktidele 12.1.–12.3., edastab IT Talent andmesubjekti isikuandmeid ainult vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 sätetele, milles on sätestatud erandid konkreetseteks olukordadeks.

Eelkõige juhul, kui andmesubjekt on klient või füüsiline isik, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, vajab teenuste osutamist tingimuste alusel, elab väljaspool EMP-d ja kui tingimuste täitmiseks ja teenuste osutamiseks on vaja edastada kliendi isikuandmeid väljapoole EMP-d, teostab IT Talent sellise edastamise ilma kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punktid b ja c). Sama kehtib ka juhul, kui IT Talendi koolitaja, kes õpetab kursusi, asub väljaspool EMP-d ja IT Talendi teenuseid kasutava kliendi või füüsilise isiku isikuandmeid on vaja edastada sellisele koolitajale teenuste osutamiseks ja/või kliendi või füüsilise isiku tagasiside läbivaatamiseks koolitaja kohta.

IT Talent võib edastada andmesubjekti isikuandmeid ka väljapoole poliitika punktides 12.1.–12.2. sätestatud jurisdiktsiooni, kui edastamiseks on olemas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punktides d–g sätestatud õiguslik alus.

12.5. Kui IT Talent peab edastama andmesubjekti isikuandmeid väljapoole poliitika punktides 12.1.–12.2. sätestatud jurisdiktsiooni ja ainus õiguslik alus selliseks edastamiseks on andmesubjekti nõusolek edastamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkt a), edastab IT Talent need alles pärast andmesubjekti nõusoleku saamist isikuandmete kavandatavaks edastamiseks. Sellise nõusoleku võib andmesubjektilt saada alles pärast seda, kui IT Talent on teavitanud andmesubjekti sellise edastamise võimalikest riskidest, mis tulenevad poliitika punktis 12.2. sätestatud adekvaatsuse otsuse ja poliitika punktis 12.3. sätestatud asjakohaste kaitsemeetmete puudumisest. Kui andmesubjekt ei anna nõusolekut isikuandmete edastamiseks, võib IT Talent keelduda sellisele andmesubjektile teenuste osutamisest või piirata andmesubjekti juurdepääsu veebisaidile, kui teenuste osutamine või veebisaidile juurdepääsu võimaldamine on võimatu ilma andmesubjekti nõusolekuta isikuandmete rahvusvaheliseks edastamiseks.


13. JAOTIS. MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

13.1. IT Talent vaatab käesoleva poliitika korrapäraselt läbi, et tagada selle vastavus kehtivatele andmekaitseseadustele, ning teeb sellesse poliitikasse muudatusi, mida IT Talent peab vajalikuks. Muudatused avaldatakse veebisaidil ajakohastatud poliitika kujul ja need jõustuvad alates nende avaldamise kuupäevast. Poliitika ajakohastatud versiooni avaldamine tähendab andmesubjektide teavitamist muudatustest. Andmesubjektid külastavad korrapäraselt veebisaiti, et vaadata läbi poliitika muudatused.

13.2. IT Talent võtab mõistlikke meetmeid, et teavitada olemasolevaid IT Talenti kliente poliitika muudatustest. Seejuures võib IT Talent saata e-kirju või SMSe teenuseid kasutavatele klientidele või füüsilistele isikutele, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.


14. JAOTIS. IT TALENDIGA ÜHENDUSE VÕTMINE

IT Talent OÜ

Eesti Vabariigi seaduste alusel moodustatud juriidiline isik

Registrikood: 12735787

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 36a/2–4, 10138 Eesti

E-post: [email protected]

Telefon: +3725060627

Kas soovite meiega koostööd teha?

Oleme alati avatud huvitavatele pakkumistele ja koostööle, saatke oma avaldus ja me võtame teiega ühendust.

Kaust. Personali värbamise online koolitus
ellipse