ellipse
Back

IT TALENT ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Jõustus: 1. detsember 2020.

Viimati muudetud: 1. detsember 2023.

1. Üldsätted

1.1 IT Talent OÜ (registrikood: 12735787, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 246623) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 IT Talent OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö viiakse läbi online või aadressil Veerenni tn 36a/2-4, Tallinn, või teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse IT Talent OÜ veebilehel aadressil www.academy.ittalent.ee.

1.5 Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Tellimuskoolitusi on lähtuvalt kliendi vajadusest võimalik kokkuleppel läbi viia ka õhtuti või nädalavahetustel.

1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles, vastavalt koolitusele.

1.8 IT Talent OÜ’l on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.9 IT Talent OÜ asjaajamiskeel on eesti-, vene või inglise keel.

2. Õppetöö ja õppekava

2.1 Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.

2.2 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 • õppekava nimetus;

 • õppekavarühm;

 • õpiväljundid;

 • õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);

 • õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal);

 • õppe sisu;

 • õppemeetodid;

 • õppekeskkonna kirjeldus;

 • õppematerjalide loend (juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid);

 • hindamise meetodid, hindamiskriteeriumide ja lõpetamise tingimused ning väljastatavad dokumendid;

 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Õppekavale esitatavad nõuded on kehtestatud täienduskoolituse- ja kutsestandardis.

2.4 Õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

2.5 Õppetöö toimub e-õppe vormis, kui pole ette nähtud teisiti. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse arvutit, mobiiltelefoni, internetti ning digitaalseid õppematerjale eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust.

2.6 Õppe toimub auditoorse veebipõhilise töö, praktilise töö ja iseseisva töö vormis. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks õppekavas.

2.7 Auditoorne töö on õpieesmärkide saavutamiseks korraldatav õppetöö õppekeskkonnas loengu, meistriklassi, juhtumianalüüsi, grupiarutelude või muus vormis. Auditoorses töös osalevad nii õppija kui ka koolitaja.

2.8 Praktiline töö seisneb õpitavate teadmiste ja oskuste rakendamises kindlate õpieesmärkide saavutamiseks praktiliste tegevuste kaudu õppekava raames, töökeskkonnas juhendaja või mentori juhendamisel.

2.9 Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine (salvestatud videote vaatamine, lisaartiklite lugemine jne) iseseisvalt vastavalt koolitaja poolt antud ülesannetele.

2.10 Õppetööst osavõttu kinnitab õppija allkirjaga iga koolituskorra kohta vastaval osavõttulehel.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1 IT Talent OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

 • nimi;

 • kontakttelefon;

 • e-posti aadress;

 • isikukood.

Isikukoodi on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3.2 Täpsemalt on IT Talent OÜ privaatsuspoliitika kirjeldatud siin.

4. Koolitusele vastuvõtt

4.1 Koolitusele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda. Registreeruda saab IT Talent OÜ kodulehel www.academy.ittalent.ee, saates [email protected] aadressile e-kirja.

4.2 Registreerimiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja arve saaja nimi ning aadress.

4.3 Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.

4.4 Tellimuse esitamisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab kliendile või kliendi poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning kliendil tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

4.5 Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse toimumise algust.

4.6 Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitused hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, millel on lisatud täpne koolituse toimumise koht, kord ja koolituse kestus.

4.7 Õppijal on õigus saada täiendavat infot IT Talent OÜ töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad veebilehelwww.ittalent.ee.

5. Koolitusgrupi komplekteerimine

5.1 Koolituse alustamiseks koostatakse osalejate nimekiri ehk õppegrupp.

5.2 Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on end eelnevalt registreerunud.

5.3 Koolitusgrupis on maksimaalselt 20 õppijat. Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 5 õppijat.

6. Koolituse eest tasumine

6.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel või läbi e-arvete keskuse. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2 Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole juhiga ja/või raamatupidajaga kokku lepitud teisiti. 

6.3 Pikaajaliste koolituste eest võib tasuda kogu summa ettemaksuna või kokkuleppel koolituskeskuse esindajaga tasuda maksegraafiku alusel osade kaupa kui pole täienduskoolituse toimumise sõlmitud lepingus sätestatud teisiti.

6.4 Koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust. 

6.5 Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.

6.6 Koolitajal on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud.  

7. Õppetasu tulumaksutagastus

7.1 IT Talent OÜ (täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number 246623) on esitanud majandustegevusteate Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute tööalase koolituse läbiviimiseks, mis võimaldab õppijatel kanda koolituskulud eraisiku tuludeklaratsioonis ja saada tagasi tulumaksu 20%.

7.2 Tulumaksu tagasimakse on võimalik juhul, kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on saavutada tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialane pädevus või keeleõpe.

7.3 Kui õppekavas sellist eesmärki ei ole, siis koolituskuludelt tulumaksu tagastust ei saa.

7.4 Tulumaksusoodustuse saamiseks osaleja peab täitma TSD deklaratsiooni ja vastada EMTA tingimustele.

8. Koolitusest loobumine, koolituse katkestamine. Õppetasu tagastamise tingimused

8.1 Koolitusest võib loobuda või alustatud koolitust võib katkestada. 

8.2 Koolitusest loobumisest teatamine toimub kirjalikult e-posti teel ([email protected]) hiljemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust.

8.3 Loobumise korral toimub tasutud õppetasu tagastamine järgmistel tingimustel:

 • Koolitusest loobumisest teatamine rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% õppetasu. 

 • Koolitusest loobumisest teatamine hiljem kui 7 päeva enne koolituse toimumist - õppetasu ei tagastata.

8.4 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata vastavalt üldtingimuste 8.3 punktile, kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning kliendi poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

8.5 Alustatud koolituse katkestamisesest teatamine toimub kirjalikult e-posti teel ([email protected]).

8.6 Katkestamise tingimused ja võimalik hilisem koolituse jätkamine lepitakse kokku osapoolte vahelise läbirääkimise teel.

8.7 Katkestamise korral on õpilasel õigus nõuda tõendit või õiendit läbitud koolituse mahu kohta.

8.8 Osaleja koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata.

9. Koolituse ärajäämine või edasilükkamine

9.1 IT Talent OÜ’l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumise aega edasi lükata.

9.2 Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

9.3 Koolituse ära jäämisel kantakse õppija soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse õppetasu tagasi täies ulatuses.

10. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

10.1 Kui õppija ei osale auditoorsetel ega paraktilistel tegevustel kokulepitud päevadel ja ajaperioodidel, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

10.2 Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal on rohkem puudumisi kui õppeprotsessis on lubatud.

10.3 Arvatakse koolituselt välja õppijad, kes häirivad õppimisprotsessi ja ilmutavad agressiivsust teiste õppijate või koolitajate suhtes.

10.4 Väljaarvamisest informeeritakse koolitusele suunajat või rahastajat.

10.5 Õpingute jätkamine ja õppe lõpuleviimine on võimalik ainult juhul, kui haridusasutuse ja õppija vahel on toimunud täiendavad läbirääkimised ning on saavutatud kokkulepe õppetingimuste ja käitumisreeglite järgimise kohta.

10.6 Koolituselt väljaarvamise korral tunnistust või tõendit ei väljastata. Soovi korral väljastatakse teatis koolituse läbitud mahu kohta.

11. IT Talent OÜ õigused ja kohustused

11.1 IT Talent OÜ’l on õigus:

 • saada määratud koolitustasu;

 • koolituse gruppi mitte avada kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi;

 • tühistada koolituskalendris märgitud koolitus, kui koolitusele ei ole kogunenud koolituse toimumiseks eeldatavat arvu osalejaid;

 • teha vajalikke muudatusi koolituse kavas ja koolitusmaterjalides, tagades koolituse kvaliteedi;

 • saada tagasisidet koolitatavate, tellijate ja kooli juhatuse poolt oma töö kohta.

11.2 IT Talent OÜ’l on kohustus:

 • läbi viia koolitused vastavalt kehtestatud õppekavale, kokkulepitud kohas, kellaajal ja päeval;

 • valmistada ette koolituseks vajalikud materjalid;

 • jälgida koolitusmaterjalide vastavuse kehtivatele eeskirjadele ja õigusaktidele;

 • pidada tundide toimumise kohta arvestust;

 • teavitada õppijat koolituse edasilükkumisest või ära jäämisest telefoni ja/või e-posti teel.

12. Õppija õigused ja kohustused

12.1 Õppijal on õigus:

 • saada kvaliteetset koolitust vastavalt valitud koolitusele;

 • enne koolitusele asumist tutvuda õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täiendavat informatsiooni koolituse kohta;

 • osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale;

 • saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

 • saata koolitajatele vabas vormis tagasisidet (sh ettepanekuid) koolituse sisu ja korralduse kohta.

 • katkestada täienduskoolituses osalemine oma soovil, arvestad et sel juhul õppemaksu ei tagastata;

 • saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

12.2 Õppijal on kohustus:

 • osaleda koolitusel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis;

 • õigeaegselt tasuda õppetasu IT Talent OÜ poolt väljastatud arve alusel;

 • aktiivselt osaleda tundides ja õppeülesannete lahendamisel; 

 • veebi- ja kombineeritud õppes osaleda töötava veebikaamera ja mikrofoniga;

 • järgida üldtunnustatud käitumisnorme;

 • koolituspäeval mitteosalemisest teatada koolitusasutust kirjalikult;

 • täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.

13. Vaidluste lahendamise kord 

13.1 Osaleja ja koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

14. Koolituse hindamine lõpetamine ja läbimise kohta väljastatavad dokumendid

14.1 Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt.

14.2 Koolituse lõppedes ja õpiväljundite omandamise korral väljastatakse pidaja poolt tunnistus koolitusel osalejale. Kui õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud, väljastatakse tõend.

14.3 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.

14.4 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest, teinud 70% praktilisi ülesandeid ja sooritanud edukalt läbivaid teste, st. vähemalt 70% vastustest on õiged.

14.5 Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijatel juhul, kui õpiväljundi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

14.6 Kõik väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvestust.

14.7 Koolituse lõpus täidab õppija vastava koolituse tagasisidevormi.

OÜ IT Talent õppekorralduse kord kehtib alates 1.12.2020.

Viimati muudetud: 1. detsember 2023.

Kas soovite meiega koostööd teha?

Oleme alati avatud huvitavatele pakkumistele ja koostööle, saatke oma avaldus ja me võtame teiega ühendust.

Kaust. Personali värbamise online koolitus
ellipse