ellipse
Back

IT TALENDI VEEBIPÕHISTE KURSUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Jõustus: 19. september 2022

Viimati muudetud: 19. september 2022


Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) määravad kindlaks Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud juriidilise isiku IT Talent OÜ, registrikood 12735787, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 246623, (edaspidi „IT Talent“) poolt IT Talendi teenuseid kasutavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi „kliendid“) osutatavate veebipõhiste haridusteenuste (edaspidi „teenused“) eeskirjad, samuti klientide poolt teenuste õppematerjalide kasutamise eeskirjad.

Tingimused kehtivad seoses IT Talendi õppe korraldamise alustega ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustega. IT Talendi õppe korraldamise alused ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alused kehtivad teenuste osutamisele, kui nende kohaldamine ei ole vastuolus käesolevate tingimustega. Kui IT Talendi ja kliendi vahelisi konkreetseid suhteid reguleerivad tingimuste või konkreetsete suhete iseloomu kohaselt IT Talendi õppe korraldamise alused või/ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alused, on IT Talendi õppe korraldamise alused või/ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alused ülimuslikud.

Tingimusi kohaldatakse seoses IT Talendi privaatsuspoliitikaga, mis reguleerib klientide ja teiste andmesubjektide isikuandmete töötlemist. Kuna IT Talent on Euroopa Liidus registreeritud juriidiline isik ja pakub teenuseid Euroopa Liidu elanikele, kehtib käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitika suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM). Kui käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitika ning isikuandmete kaitse üldmääruse vahel esineb vastuolusid, kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust. Tingimuste ja privaatsuspoliitika vaheliste vastuolude korral isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes kohaldatakse privaatsuspoliitikat.

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse järgmisi termineid ja mõisteid.

Kursused“ – teenuste raames pakutavad veebipõhised koolituskursused.

Klient“ – iga füüsiline isik, kes on vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastane ja kes on huvitatud IT Talendi teenustest. IT Talendi teenustest huvitatud juriidilist isikut võib pidada kliendiks, kui vastava kursuse programm või õppekava eeldab teenuste osutamist juriidilistele isikutele. Kui juriidiline isik taotleb tingimuste alusel teenuste osutamist juriidilise isiku töötajate, töövõtjate või muude füüsiliste isikute koolitamiseks, jääb juriidiline isik käesolevate tingimuste kohaldamisel kliendiks.

Kliendi sisu“ – mis tahes sisu ja/või materjalid, mille klient on tingimuste alusel loonud, sealhulgas kursuste raames koostatud kodutööd, kliendi tagasiside koolitajate kohta, kliendi muu suhtlus koolitajaga või teiste klientidega. Mõiste „Kliendi sisu“ hõlmab sisu ja/või materjale, mille on loonud füüsilised isikud, kelle jaoks klient, kes on juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.

Tasu“ – teenuste hind, mis on määratletud vastavalt käesolevate tingimuste 5. jaotisele.

Õiguslik teade“ – mis tahes avaldus, teatis, teade, nõue või muu juriidiline teade, mis on seotud käesolevate tingimuste ja/või tingimuste täitmisega.

Teenuseosutaja eeskirjad“ – kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja muud teenuseosutaja dokumendid ja põhimõtted, mis on seotud teenuste osutamisega.

Teenuseosutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, keda IT Talent kaasab teenuste osutamisse IT Talendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitud lepingu alusel, välja arvatud koolitajad.

Teenused“ – haridusalased koolitusteenused, nagu on ette nähtud käesolevate tingimuste 3. jaotises.

Tütarettevõte“ – juriidiline isik, mille on asutanud, mida omab või kontrollib IT Talent.

Koolitaja“ – füüsiline isik, kelle IT Talent on määranud teenuste osutamiseks. Koolitaja tegutseb IT Talendi või IT Talendi tütarettevõttega sõlmitud töölepingu, teenuslepingu, autoriõiguse lepingu või tellitud tööde lepingu alusel.

Veebisait“ – IT Talendi veebisait aadressil (URL) https://ittalent.ee/ ja academy.ittalent.ee.


1. JAOTIS. KÄESOLEVATE TINGIMUSTE VASTUVÕTMINE JA LÕPETAMINE

1.1. Klient nõustub käesolevate tingimustega, registreerudes kursusele vastavalt tingimuste 5. jaotises sätestatud korrale. Klient nõustub tingimustega hetkel, mil ta täidab veebisaidil oleva registreerimisvormi või täidab muud IT Talendi poolt kehtestatud registreerimiskorda.

1.2. Kui klient ei registreeri end kursusele tingimuste 5. jaotises sätestatud korras, kuid väljendab huvi teenuste vastu, suheldes IT Talendiga seoses teenuste kasutamisega, vaadates kursuste demo-versiooni või muul sarnasel viisil, kohaldatakse kliendi suhtes tingimuste punkti 7.5., punkte 7.12.–7.13. ja 8.–14. jaotist.

1.3. Kui klient nõustub tingimustega vastavalt tingimuste punktile 1.1. või punktile 1.2., jäävad tingimused kliendi ja IT Talendi vahelistes suhetes kehtima määramata ajaks. Klient, kes registreerus kursusele vastavalt tingimuste punktile 1.1., võib tingimused lõpetada, saates IT Talendile õigusliku teate tingimuste lõpetamise kohta vastavalt tingimuste punktile 11 või lõpetades teenuste kasutamise.

1.4. Kui klient lõpetab tingimused vastavalt tingimuste punktile 1.3., jäävad tingimuste punktide 7.5., 7.12.–7.13. ja 8.–14. jaotise sätted kehtima ka pärast lõpetamist ja seda määramata ajaks.

1.5. IT Talendil on õigus tingimused kliendiga lõpetada, kui klient või füüsiline isik, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik ja taotledes teenuste osutamist, rikub neid tingimusi mis tahes viisil. Tingimused lõpetatakse päeval, mil klient saab IT Talendi õigusliku teate, milles teatatakse tingimuste lõpetamisest. Tingimustes sätestatud juhtudel on IT Talendil õigus tingimused lõpetada ilma klienti eelnevalt teavitamata.

Samuti on IT Talendil õigus tingimused lõpetada IT Talendi õppe korraldamise alustes sätestatud alustel.

Kui IT Talent lõpetab tingimused, jäävad tingimuste punkti 7.5., punktide 7.12.–7.13. ja 8.–14. jaotise sätted kehtima ka pärast lõpetamist ja seda määramata ajaks.


2. JAOTIS. KLIENT

2.1. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud teenustest, nagu on määratletud käesolevate tingimuste preambulis. IT Talent osutab teenuseid klientidele, kes on juriidilised isikud, ainult juhul, kui vastava kursuse programm või õppekava näeb sellise võimaluse ette. Kui kursuse programmi või õppekava kohaselt on klient juriidiline isik, peavad kõik füüsilised isikud, kellele klient taotleb teenuste osutamist, järgima tingimuste sätteid, sealhulgas tingimuste 7. jaotises kehtestatud piiranguid kursuste materjalide kasutamisele. Tingimuste rikkumine füüsilise isiku poolt, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, toob kaasa tingimuste lõpetamise sellise kliendiga vastavalt tingimuste punktile 1.5.

2.2. Teenuste kasutamiseks peab klient, kes on füüsiline isik, olema vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastane. Kui IT Talendil on kahtlusi kliendi vanuse osas, on IT Talendil õigus nõuda kliendilt kliendi vanuse tõendamist. Kui klient keeldub tõendamast oma vanust või kui IT Talent avastab, et klient on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune, on IT Talendil õigus viivitamata lõpetada tingimused kliendiga, kustutada kõik sellise kliendiga seotud isikuandmed vastavalt privaatsuspoliitikale ja piirata kliendi juurdepääsu kursuste materjalidele. Kui klient on tingimuste lõpetamise kuupäevaks juba tasunud tasu või vastava osa tasust teenuste eest, korraldab IT Talent tasu tagastamise vastavalt tingimuste 5. jaotises sätestatud korrale.

2.3. Kui klient on juriidiline isik, peavad kõik füüsilised isikud, kellele klient taotleb teenuste osutamist, olema vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastased. Nende tingimustega nõustudes garanteerib klient IT Talendile, et kõik füüsilised isikud, kes kasutavad teenuseid kliendi ja IT Talendi vaheliste tingimuste alusel, on vähemalt 16 (kuusteist) aastat vanad. Kui IT Talendil on kahtlusi nende füüsiliste isikute vanuse suhtes, kellele klient taotleb teenuste osutamist, on IT Talendil õigus nõuda kliendilt teenuseid kasutavate füüsiliste isikute vanuse kontrollimist. Kui klient keeldub teenuseid kasutavate füüsiliste isikute vanuse kontrollimisest, on IT Talendil õigus lõpetada viivitamata tingimused kliendiga, kustutada kõik nende füüsiliste isikute isikuandmed, kellele klient taotleb teenuste osutamist, ning piirata kliendi ja kõigi füüsiliste isikute juurdepääsu teenustele. Kui IT Talent avastab, et mõned füüsilised isikud, kelle jaoks klient taotleb teenuste osutamist, on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanused, kustutab IT Talent viivitamata kõik selliste füüsiliste isikutega seotud isikuandmed ja piirab selliste füüsiliste isikute juurdepääsu teenustele. Tasu tagastamine sellisel juhul toimub tingimuste 5. jaotises sätestatud korras.

2.4. IT Talendil on õigus keelduda teenuste osutamisest kliendile, kui klient on kantud mõnda Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või USA poolt heakskiidetud sanktsioonide nimekirja või kui teenuste osutamine sellisele kliendile rikub Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või USA poolt kehtestatud sanktsioonipiiranguid või -määrusi. IT Talendil on õigus kontrollida klienti enne teenuste osutamist kliendile, kui on põhjendatud alus arvata, et klient võib olla kantud sanktsioonide nimekirjadesse või et teenuste osutamine sellisele kliendile rikuks sanktsioonipiiranguid või -määrusi. Kui IT Talent avastab, et klient on kantud Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või USA poolt heakskiidetud sanktsioonide nimekirjadesse või kui teenuste osutamine sellisele kliendile rikub Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või USA poolt kehtestatud sanktsioonipiiranguid või -määrusi, keeldub IT Talent teenuste osutamisest sellisele kliendile ja piirab kliendi juurdepääsu kursuste materjalidele. Kui klient on selleks hetkeks juba tasunud tasu või vastava osa tasust, korraldab IT Talent tasu tagasimaksmise vastavalt tingimuste 5. jaotises sätestatud korrale.

2.5. IT Talendil on õigus keelduda teenuste osutamisest, kui klient on varem teenuseid kasutanud ja IT Talent on tingimused sellise kliendi suhtes lõpetanud tingimuste rikkumise tõttu, mille on toime pannud klient või füüsiline isik, kellele klient, olles juriidiline isik, taotles teenuste osutamist. Kui selline klient on juba tasunud tasu, korraldab IT Talent tasu tagastamise vastavalt tingimuste 5. jaotises sätestatud korrale.


3. JAOTIS. IT TALENDI PAKUTAVAD TEENUSED

3.1. IT Talendi pakutavad teenused on kursused IT värbamisega seotud küsimustes, samuti kursustega tihedalt seotud lisateenused.

3.2. IT Talendi teenuseid kasutavate klientide sihtrühm on isikud, kes on huvitatud personalijuhi või värbamisspetsialisti kutse omandamisest IT-äri valdkonnas. IT Talent ei piira siiski teiste IT Talendi teenustest huvitatud klientide võimalust teenuseid kasutada.

3.3. Teenuseid pakutakse veebisaidi kaudu ja/või veebiressursside ja -teenuste, sealhulgas IT Talendi teenuseosutajana tegutseva Kajabi veebiteenuse kaudu. Kui teenuseid pakutakse Kajabi kaudu, reguleerivad teenuste osutamist käesolevad tingimused ja Kajabi eeskirjad. Kajabi toodete ja teenuste kasutamisega seotud küsimustes kohaldatakse Kajabi eeskirju. IT Talent ei vastuta Kajabi eeskirjade eest, samuti Kajabi tegevuse või tegevusetuse eest, mida IT Talent ei kontrolli ega juhi.

3.4. Teenuseid pakutakse ühes IT Talendi poolt valitud formaadis.

3.4.1. Salvestatud koolitusvideod ilma kodutöödeta, veebipõhised videokohtumised IT-Talendi koolitajatega või tagasiside IT-Talendi koolitajatelt.

3.4.2. Salvestatud koolitusvideod kas kodutööde või IT-Talendi koolitajate tagasisidega või veebipõhised videokohtumised IT-Talendi koolitajatega.

3.4.3. Veebipõhised videokohtumised IT-Talendi koolitajatega, kuid ilma kodutööde või tagasiside andmiseta IT-Talendi koolitajatelt.

3.4.4. Veebipõhised videokohtumised IT-Talendi koolitajatega koos kodutööde ja/või tagasiside andmisega IT-Talendi koolitajatelt.

3.4.5. Segakursused, st kursused, mis koosnevad nii salvestatud koolitusvideodest kui ka veebipõhistest videokohtumistest IT-Talendi koolitajatega. Sellised segakursused võivad hõlmata ka kodutöid ja/või tagasisidet IT Talendi koolitajatelt.

3.5. Tingimuste punktis 3.4. ettenähtud tagasisidet IT Talendi koolitajatelt võib IT Talent anda kirjalikus või suulises vormis oma äranägemise järgi. Kursuste klientidele tagasiside andmise korra määrab IT Talent ainuisikuliselt.

3.6. Tingimuste punktis 3.4. ette nähtud teenuste formaadi määrab IT Talent ainuisikuliselt.

3.7. Teenuseid pakutakse vastavalt IT Talendi poolt heakskiidetud kursuste programmile ja õppekavale vastavalt IT Talendi õppe korraldamise alustele. IT Talendil on täielik otsustusvabadus kursuste programmi ja õppekava kindlaksmääramisel. Kliendil ei ole õigust vaidlustada kursuste programmi või õppekava.

3.8. IT Talendil on õigus igal ajal muuta kursuste programmi ja õppekava ilma kliendi eelneva nõusolekuta, arvestades piiranguid, mis võivad olla kehtestatud IT Talendi õppe korraldamise alustega.

3.9. IT Talendil on õigus igal ajal muuta teenuste materjale ja sisu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, arvestades piiranguid, mis võivad olla kehtestatud IT Talendi õppe korraldamise alustega.

3.10. IT Talendil on õigus igal ajal muuta käesolevate tingimuste punktis 3.4. sätestatud teenuste vormi ilma kliendi eelneva nõusolekuta.

3.11. IT Talent omab kõigi kursuste materjalide autoriõigust. Klientidel on õigus kasutada materjale ainult tingimuste 7. jaotises määratletud ulatuses.

3.12. Kursuste õpetamist võib edasi lükata või ära jätta IT Talendi õppe korraldamise alustes sätestatud põhjustel.

3.13. Klient või füüsiline isik, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, võidakse teenuste osutamisest ilma tasu tagastamiseta välja arvata, kui klient või füüsiline isik rikub tingimusi või kui on olemas IT Talendi õppe korraldamise alustes sätestatud väljaarvamise alused. Kliendi väljaarvamine teenuste osutamisest tähendab käesolevate tingimuste lõpetamist.

3.14. IT Talendi vastav kursus võib juriidilisest isikust klientide ja teenuseid saavate füüsiliste isikute jaoks pakkuda veebivestlust juriidilisest isikust kliendi taotlusel. Samuti võib vestlus pakkuda klientidele või teenuseid kasutavatele füüsilistele isikutele kliendi soovil võimalust suhelda IT Talendiga ja/või kursuse koolitajatega. Kliendid ja füüsilised isikud, kes kasutavad teenuseid kliendi taotlusel, ei tohi vestlust kasutada järgmistel viisidel.

3.14.1. Luua, avaldada või saata sõnumeid, postitusi, kommentaare või muud sisu, sealhulgas kliendi sisu, mis rikub kehtivaid õigusakte.

3.14.2. Luua, avaldada või saata sõnumeid, postitusi, kommentaare või muud sisu, sealhulgas kliendi sisu, mis võib olla ebaviisakas, solvav, laimav või sisaldada sisu, mille avaldamine või levitamine on kehtivate õigusaktide kohaselt kuritegu.

3.14.3. Kasutada sõnumites, postitustes, kommentaarides ja muus sisus, sealhulgas kliendi sisus, vandesõnu.

3.14.4. Luua, avaldada või saata sõnumeid, postitusi, kommentaare või muud sisu, sealhulgas kliendi sisu, mis sisaldab pornograafiat, sealhulgas lastepornot või muud erootilist materjali.

3.14.5. Luua, avaldada või saata rämpsposti, st ebaolulisi või soovimatuid sõnumeid, mis saadetakse suurele hulgale adressaatidele reklaami, andmepüügi, pahavara levitamise jms eesmärgil.

3.14.6. Luua, avaldada või saata reklaami ja muid turundusmaterjale.

3.14.7. Jagada vestluses IT-Talendi konkurentidega seotud URL-aadresse.

3.14.8. Jagada vestluses URL-aadresse, mis ei ole seotud teenustega.

3.14.9. Levitada vestluses viiruseid või muud pahavara.

3.15. Vestluse kasutamine tingimuste punkti 3.14. rikkudes kujutab endast käesolevate tingimuste rikkumist.

3.16. Kui klient või füüsiline isik, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, lõpetab edukalt kursuse, võib IT Talent väljastada tunnistuse, mis kinnitab, et klient või füüsiline isik on kursuse edukalt läbinud. Sertifikaatide väljastamine on reguleeritud IT talendi õppe korraldamise alustega.


4. JAOTIS. TEENUSTEGA HÕLMATUD KOOLITAJAD

4.1. IT Talent pakub teenuseid, kaasates kvalifitseeritud koolitajad. Koolitajad on personalivaldkonna ja/või värbamise, sealhulgas IT värbamise spetsialistid ja eksperdid. Koolitajate valik on tehtud vastavalt IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustele.

4.2. IT Talendil on täielik otsustusõigus koolitajate määramisel igale kursusele. Kliendil ei ole õigust vaidlustada kursuse valitud koolitajat, välja arvatud IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustes sätestatud põhjustel ja korras.

4.3. IT Talent kontrollib koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemust vastavalt IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustele. Vastavalt IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise aluste sätetele võib IT Talent paluda klientidel anda tagasisidet vastava kursuse koolitaja kohta, et teha kindlaks koolitaja kvalifikatsioon. Kui kliendid annavad koolitaja kohta negatiivset tagasisidet, võib koolitaja asendada teise koolitajaga vastavalt IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise aluseid käsitlevatele eeskirjadele. Tingimuste käesoleva punkti eeskirja kohaldatakse tagasiside suhtes, mida annavad füüsilised isikud, kes kasutavad IT Talendi teenuseid juriidilisest isikust kliendi taotlusel.

4.4. Koolitajad on IT Talendi esindajad. Kõik koolitajate tegevused toimuvad IT Talendi nimel. IT Talent kannab klientide ees täielikku vastutust koolitajate tegevuse ja tegevusetuse eest.

4.5. Koolitajal ei ole õigust lahendada vaidlusi kliendiga või füüsilise isikuga, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist. Kõik teenuste või kursustega seotud vaidlused lahendatakse otse IT Talendiga vastavalt tingimuste 12. jaotisele.

4.6. Koolitajal ei ole õigust muuta kursuse formaati, programmi või õppekava või kursuse sisu ilma IT Talendi eelneva loata.

4.7. IT Talent võib anda koolitajale volituse välistada kliendid või teenuseid kasutavad füüsilised isikud kliendi taotlusel teenuste osutamisest vastavalt tingimuste punktile 3.13.

4.8. Kui koolitaja rikub kehtivat haridus-, haldus- või kriminaalõigust, toimub vastutuse jagamine koolitaja ja IT Talendi vahel vastavalt kehtivatele õigusaktidele.


5. JAOTIS. REGISTREERIMINE JA TASUD

5.1. IT Talendi teenuste kasutamiseks peab klient registreeruma konkreetsele kursusele. Kursusele registreerumiseks peab klient täitma registreerimisvormi, mis on kättesaadav veebisaidil või muul IT Talendi poolt teenuste osutamiseks kasutataval internetiressursil, ning esitama oma täisnime ja muud IT Talendi õppeorganisatsiooni põhitõdesid järgivad isikuandmed. Kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt IT Talendi privaatsuspoliitikale. Täielik registreerimiskord on esitatud veebisaidil. Enne registreerumist peab klient nõustuma ka käesolevate tingimustega, IT Talendi privaatsuspoliitikaga, IT Talendi õppe korraldamise alustega ja IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustega. IT Talent keelab juurdepääsu teenustele, kui klient ei registreeru kursusele vastavalt kehtestatud registreerimiskorrale või ei nõustu tingimustega, IT Talendi privaatsuspoliitikaga, IT Talendi õppe korraldamise alustega või IT Talendi koolituse kvaliteedi tagamise alustega.

5.2. Kui klient on juriidiline isik, kes taotleb teenuste osutamist füüsilistele isikutele, võib IT Talent kehtestada spetsiaalse registreerimiskorra sellise kliendi ja füüsiliste isikute jaoks, kellele klient taotleb teenuste osutamist. Selline eriline registreerimiskord võib nõuda kirjaliku lepingu sõlmimist kliendi ja IT Talendi vahel, mis ei tohi olla vastuolus tingimuste sätetega. Kui allkirjastatud kirjaliku lepingu ja tingimuste vahel esineb vastuolusid, on tingimused ülimuslikud.

5.3. Teenuseid osutatakse tasu eest. Kliendi poolt makstava tasu konkreetne suurus ja maksetingimused on sätestatud kursuse programmis, mis on kättesaadav veebisaidil ja/või muudes IT Talendi poolt teenuste osutamiseks kasutatavates internetiressurssides. IT Talent keelab juurdepääsu teenustele, kui klient ei maksa kursuse eest tasu vastavalt kursuse programmile.

5.4. Kursuse programm võib pakkuda järelmaksu, allahindlust või krediidilimiiti IT Talendi täieliku äranägemise järgi.

5.5. Kui klient on juriidiline isik, maksab ta tasu kõigi füüsiliste isikute eest, kes kasutavad IT Talendi teenuseid vastavalt kursuse programmile või õppekavale.

5.6. Kui käesolevates tingimustes ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, toimub tasu tagasimaksmine IT Talendi õppe korraldamise alustes sätestatud alustel. Tingimuste ja IT Talendi õppe korraldamise aluste vaheliste vastuolude korral, mis on seotud tasu tagasimaksmise alustega, on IT Talendi õppe korraldamise alused ülimuslikud.

5.7. Kui IT Talent avastab, et klient on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune füüsiline isik, ja lõpetab tingimused vastavalt tingimuste punktile 2.2., maksab IT Talent tasu täies ulatuses tagasi, kui IT Talent ei ole veel alustanud teenuste osutamist. Kui osa teenustest on osutatud enne tingimuste lõpetamist, tagastatakse tasu osaliselt proportsionaalselt enne lõpetamist juba osutatud teenuste mahuga. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.7. Kui IT Talent palub juriidilisest isikust kliendil kontrollida teenuseid kasutavate füüsiliste isikute vanust vastavalt tingimuste punktile 2.3. ja klient keeldub selliste füüsiliste isikute vanuse kontrollimisest, ei maksa IT Talent sellisele kliendile tasu tagasi. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.8. Kui IT Talent avastab, et mõned füüsilised isikud, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanused, ja IT Talent piirab selliste füüsiliste isikute juurdepääsu teenustele vastavalt tingimuste punktile 2.3., toimub tasu tagastamine vastavalt järgmistele eeskirjadele:

5.8.1. Kui klient, kes on juriidiline isik, ei teadnud ja/või ei saanud teada, et füüsiline isik on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune, tagastab IT Talent selle osa tasust, mis on seotud teenuste osutamisega sellise füüsilise isiku kasuks, proportsionaalselt selle füüsilise isiku kasuks juba osutatud teenuste mahuga.

5.8.2. Kui klient, kes on juriidiline isik, teadis ja/või võis teada, et füüsiline isik on alla 16 (kuueteistkümne) aasta vanune, ei maksa IT Talent tasu tagasi.

IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste punkti 5.8. ja punktide 5.8.1.–5.8.2. suhtes.

5.9. Kui IT Talent lõpetab kursuse materjalide kasutamise litsentsi vastavalt tingimuste punktile 7.8. või punktile 7.10.2., ei maksa IT Talent tasu tagasi.

5.10. Kui IT Talent lõpetab tingimused vastavalt tingimuste punktile 2.4., maksab IT Talent tasu täies ulatuses tagasi, kui IT Talent ei ole veel alustanud teenuste osutamist. Kui osa teenustest on osutatud enne tingimuste lõpetamist, tagastatakse tasu osaliselt proportsionaalselt enne lõpetamist juba osutatud teenuste mahuga. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.11. Kui IT Talent lõpetab tingimused vastavalt tingimuste punktile 2.5., maksab IT Talent tasu täies ulatuses tagasi, kui IT Talent ei ole veel alustanud teenuste osutamist. Kui osa teenustest on osutatud enne tingimuste lõpetamist, tagastatakse tasu osaliselt proportsionaalselt enne lõpetamist juba osutatud teenuste mahuga. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.12. Kui Klient või füüsiline isik, kellele Klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, rikub käesolevaid tingimusi, mille tulemusel lõpetatakse tingimuste kohaldamine sellise kliendiga, ei maksa IT Talent tasu tagasi. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.13. Kui klient või füüsiline isik, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, on tingimuste punkti 3.13. alusel teenuste osutamisest kõrvale jäetud, ei maksa IT Talent tasu tagasi. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.14. Kui IT Talent tekitab kliendile või füüsilisele isikule, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, kahju või tekitab kahju ja klient lõpetab tingimused selle alusel või füüsiline isik lõpetab teenuste kasutamise, siis IT Talent maksab tasu täies ulatuses tagasi. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.15. Kui klient või füüsiline isik, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, lõpetab teenuste kasutamise tingimuste punktis 5.14. sätestamata põhjustel, ei maksa IT Talent tasu tagasi. IT Talendi õppe korraldamise aluste sätteid ei kohaldada tingimuste käesoleva punkti suhtes.

5.16. IT Talent ei vastuta tasu tagastamata jätmise eest, kui tasu tagastamine on võimatu kliendile, kliendi pangale või jurisdiktsioonile, kus kliendil on pangakonto, kehtestatud finantspiirangute tõttu.

5.17. Klient kannab kõik tasu tagastamisega seotud kulud ja pangatasud. IT Talent ei kanna mingit vastutust, kui kliendi poolt saadud tagasimakse summa on väiksem kui makstud tasu summa, sest kliendi pank või IT Talendi pank on vahendustasud maha arvanud.


6. JAOTIS. TEENUSEOSUTAJAD, TÜTARETTEVÕTTED JA TEENUSED

6.1. IT Talent võib teenuste osutamiseks kaasata teenuseosutajaid. Mõne teenuse kasutamiseks võib klient olla kohustatud nõustuma teenuseosutaja eeskirjadega. IT Talent võib keelduda teenuste osutamisest, kui klient ei nõustu teenuseosutaja eeskirjadega.

6.2. Kui teenuseosutaja tegevus mõjutab otseselt programmi, sisu või materjale või kursuste õppekava, kannab IT Talent klientide ees täielikku vastutust teenuseosutaja tegevuse ja tegevusetuse eest.

6.3. Kui teenuseosutaja tegevus ei mõjuta otseselt tingimuste punktis 6.2. määratletud kursusi, ei kanna IT Talent klientide ees mingit vastutust sellise teenuseosutaja tegevuse ja tegevusetuse eest, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad õigusaktid keelavad IT Talendi vastutuse piiramise.

6.4. IT Talent ei kehtesta ega kontrolli teenuseosutajate eeskirjade sätteid ega vastuta teenuseosutajate eeskirjade vastavuse eest kohaldatavatele seadustele ja määrustele. Enne käesolevate tingimustega nõustumist ja Teenuste kasutamise alustamist on klient kohustatud tutvuma teenuseosutajate eeskirjadega. Tingimuste käesoleva punkti sätteid ei kohaldata, kui kohaldatavad õigusaktid keelavad IT Talendi vastutuse piiramise.

6.5. Kliendi isikuandmete töötlemisel osalevad teenuseosutajad tegutsevad IT Talendi volitatud töötlejatena kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja IT Talendi privaatsuspoliitikaga.

6.6. IT Talent võib teenuste osutamiseks kaasata tütarettevõtteid. IT Talendi tütarettevõtted võivad olla asutatud kas Eesti Vabariigis või teistes riikides või jurisdiktsioonides. IT Talendil on õigus edastada kliendi, kliendi esindajate (kui klient on juriidiline isik) või füüsiliste isikute, kelle jaoks klient juriidilise isikuna taotleb teenuste osutamist, isikuandmeid tütarettevõtetele vastavalt IT Talendi privaatsuspoliitikale.

6.7. Teenuste osutamises osalevad tütarettevõtted tegutsevad IT Talendi esindajatena ja IT Talent tegutseb tütarettevõtete esindatavana. Kõik tütarettevõtete tegevused, mis on seotud käesolevate tingimuste kohaste teenuste osutamisega, toimuvad IT Talendi nimel. IT Talent kannab klientide ees täielikku vastutust tütarettevõtete tegevuse või tegevusetuse eest, mis on seotud teenuste osutamisega, välja arvatud juhul, kui konkreetne tegevus või tegevusetus jääb väljapoole IT Talendi poolt vastavale tütarettevõttele antud juhiseid.

6.8. IT Talent võib anda vastavale tütarettevõttele korralduse saada kliendilt teenuste osutamise eest tasu.


7. JAOTIS. KURSUSTE MATERJALIDE JA KLIENTIDE SISU KASUTAMISE LITSENTS

7.1. Nõustudes käesolevate tingimustega vastavalt tingimuste punktile 1.1., antakse kliendile lihtlitsents kasutada kõiki kursuse materjale, mille jaoks klient registreerus vastavalt käesolevate tingimuste 5. jaotisele programmi ja/või kursuse õppekavaga kehtestatud tähtaja jooksul. Kui kursuse programm ja/või õppekava ei määra kindlaks litsentsi kehtivusaega, on litsentsi kehtivusaeg kursuse materjalide autoriõiguse kehtivusaeg.

7.2. Tingimuste punktis 7.1. sätestatud litsentsi loetakse kliendile antuks alates kuupäevast, mil klient maksab kursuse programmis kehtestatud tasu, kui kursuse programmis ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti. Litsents loetakse lõppenuks programmis ja/või kursuse õppekavas sätestatud kuupäeval või kuupäeval, mil lõpeb kursuse materjalide autoriõiguse kehtivusaeg.

7.3. Tingimuste punktis 7.1. sätestatud litsentsi territoorium on kogu maailma territoorium, kui programmis ja/või kursuse õppekavas ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

7.4. Tingimuste punktis 7.1. sätestatud litsentsi alusel on kliendil õigus kasutada kursuse materjale ainult järgmistel viisidel.

7.4.1. Vaadata, lugeda ja muidu õppida kursuse materjale kursuse programmi läbimise eesmärgil.

7.4.2. Kopeerida või salvestada kursuse materjale isiklikuks kasutamiseks, tingimusel, et IT Talent pakub tehnilist võimalust kursuse materjalide kopeerimiseks või salvestamiseks või et kursuse koolitaja annab kliendile eelneva kirjaliku nõusoleku kursuse materjalide kopeerimiseks või salvestamiseks isikliku kasutamise eesmärgil. Kursuse koolitaja võib anda sellise nõusoleku ainult juhul, kui IT Talent annab koolitajale selgesõnalise volituse anda selline nõusolek klientidele või füüsilistele isikutele, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist. Tingimuste käesolevas punktis sätestatud piirang ei kehti kliendi poolt kursuse ajal tehtud kirjalike märkmete kohta.

7.4.3. Tsiteerida väljavõtteid kursuse materjalidest kirjalikus või suulises vormis teaduslikel, poleemilistel, kriitilistel, informatiivsetel või hariduslikel eesmärkidel.

7.5. Klient ei tohi kasutada kursuse materjale muul viisil, mis ei ole selgesõnaliselt ette nähtud tingimuste punktis 7.4., sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmiselt.

7.5.1. Kopeerida või salvestada kursuse materjale mitte isiklikuks kasutamiseks või isiklikuks kasutamiseks, kui tingimuste punktis 7.4.2. sätestatud tingimused ei ole täidetud.

7.5.2. Koostada kursuse materjalide põhjal tuletatud teoseid.

7.5.3. Müüa või levitada muul viisil kursuse materjalide koopiaid või helisalvestisi.

7.5.4. Esitada või näidata avalikult kursuse materjale.

7.6. Kliendi poolt makstav tasu sisaldab IT Talendi litsentsitasu kursuse materjalide kasutamise litsentsi eest.

7.7. Kui klient on juriidiline isik, jääb klient ise litsentsisaajaks tingimuste punkti 7.1. tähenduses. Sellise kliendi füüsilised isikud, kes kasutavad IT Talendi teenuseid, on kliendi all-litsentsisaajad. Klient tagab, et all-litsentsisaajad järgivad tingimuste käesolevas jaotises sätestatud litsentsi eeskirju. Klient kannab IT Talendi ees täielikku vastutust all-litsentsisaajate tegevuse ja tegevusetuse eest.

7.8. Kui klient rikub tingimuste käesolevas punktis sätestatud litsentsitingimusi, on IT Talendil õigus lõpetada tingimused sellise kliendiga ja piirata sellise kliendi juurdepääsu vastava kursuse materjalidele. Tingimuste lõpetamine toob automaatselt kaasa tingimuste punkti 7.1. kohaselt antud litsentsi lõppemise. Tingimuste punktis 7.5. sätestatud piirangud jäävad kehtima ka pärast tingimuste ja litsentsi lõppemist ning seda määramata ajaks.

7.9. Kui klient on juriidiline isik ja IT Talent lõpetab litsentsi vastavalt tingimuste punktile 7.8., kaotavad kõik füüsilised isikud, kellele klient taotleb teenuste osutamist, automaatselt nendele füüsilistele isikutele tingimuste punkti 7.7. alusel antud all-litsentside õigused.

7.10. Kui klient on juriidiline isik, kes taotleb teenuste osutamist füüsilistele isikutele ja üks või mitu sellise kliendi füüsilist isikut rikuvad tingimuste käesolevas punktis sätestatud litsentsitingimusi, on IT Talendil järgmised alternatiivsed võimalused.

7.10.1. IT Talendil on õigus välistada sellisele füüsilisele isikule teenuste osutamine vastavalt tingimuste punktile 3.13. Sellisel juhul kohaldatakse tingimuste punktis 7.11. sätestatud tagajärgi.

7.10.2. IT Talendil on õigus lõpetada kliendile antud litsents vastavalt tingimuste punktile 7.8.

7.11. Kui klient või füüsiline isik, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist, on tingimuste punkti 3.13. alusel teenuste osutamisel välistatud, lõpeb sellisele kliendile või füüsilisele isikule vastavalt tingimuste 7. jaotisele antud litsents automaatselt.

7.12. Kogu kliendi sisu autoriõigused kuuluvad kliendile. Nende tingimustega nõustudes annab klient IT Talendile tasuta lihtlitsentsi kasutada kliendi sisu vastavalt tingimustele. Sellise litsentsi kehtivusaeg on vastava kliendi sisu autoriõiguse kehtivusaeg. Litsentsi territoorium on kogu maailma territoorium. Antud litsentsi alusel on IT Talendil õigus kasutada kliendi sisu järgmistel viisidel.

7.12.1. Vaadata, kopeerida ja salvestada kliendi sisu tingimustes ja IT Talendi õppe korraldamise alustes sätestatud eesmärkidel ning teenuste ja kursuste täiustamiseks.

7.12.2. Muuta kliendi sisu tingimustes ja IT Talendi õppe korraldamise aluseid käsitlevates tingimustes sätestatud eesmärkidel.

7.12.3. Koostada kliendi sisul põhinevaid tuletatud teoseid teenuste ja kursuste täiustamiseks.

7.12.4. Avalikult esitada, avalikult näidata või muul viisil avalikult demonstreerida kliendi sisu kui näidet kursuse raames koostatud eeskujulikust kodutööst. Seda tehes ei avalda IT Talent kliendi isikuandmeid, mille alusel on loodud kliendi sisu.

7.12.5. Kasutada kliendi sisu läbirääkimistel koolitajatega seoses nende kvalifikatsiooni ja kutsetegevusega, kui loodud kliendi sisu on seotud koolitajate tegevusega.

7.13. Tingimuste punkti 7.12. sätteid kohaldatakse kliendi sisu suhtes, mille on loonud füüsilised isikud, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.


8. JAOTIS. GARANTIID JA IT TALENDI VASTUTUSE PIIRAMINE

8.1. Teenuseid osutatakse „nagu on“ põhimõttel. IT Talent ei vastuta kursuste materjalide, sisu, programmi või õppekava eest, välja arvatud juhul, kui IT Talendi tegevus või tegevusetus rikub Eesti Vabariigi haridus-, haldus-, kriminaal- või muud avalikku õigust.

8.2. IT Talent loobub selgesõnaliselt igasugustest garantiidest, sealhulgas garantiidest, mis on seotud müügikõlblikkusega, sobivusega konkreetseks otstarbeks, vaikse kasutuse või mittekaitstavusega, ning mis tahes garantiidest, mis tulenevad kauplemiskäigu või kaubandustavade kasutamisest.

8.3. IT Talent ei anna mingit garantiid, et teenused vastavad kliendi või füüsiliste isikute ootustele või erinõuetele, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.

8.4. IT Talent ei garanteeri, et teenused on kättesaadavad katkematult, turvaliselt või veatult. IT Talent ei vastuta tehniliste probleemide eest, mida IT Talent ei kontrolli ega reguleeri.

8.5. IT Talent ei anna mingit garantiid teenuste või veebisaidi kvaliteedi kohta.

8.6. Ükski suuline või kirjalik nõuanne või teave, mille klient (või füüsiline isik, kes kasutab teenuseid kliendi taotlusel) on saanud IT Talendilt, ei anna mingit garantiid.

8.7. IT Talent vastutab ainult otsese tegeliku kahju eest, mille IT Talent või IT Talendi koolitaja on kliendile tekitanud. IT Talent ei vastuta kliendi ega kellegi teise ees mis tahes kasutuse, andmete, firmaväärtuse või kasumi kaotuse eest ega mis tahes erilise, juhusliku, kaudse, kaudse või karistusliku kahju eest, olenemata põhjusest (isegi kui IT Talenti on teavitatud sellise kahju tekkimise võimalikkusest).

8.8. IT Talent ei kanna käesolevate tingimuste alusel mingit vastutust füüsiliste isikute ees, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.

8.9. Tingimuste käesoleva jaotise sätteid ei kohaldata, kui kohaldatavad õigusaktid keelavad IT Talendi vastutuse piiramise.


9. JAOTIS. KLIENDI VASTUTUS

9.1. Klient maksab tasu nõuetekohaselt ja õigeaegselt, nagu on ette nähtud kursuse programmis ja/või õppekavas. Kui klient ei maksa tasu, keeldub IT Talent teenuste osutamisest. Kui IT Talent pakub kliendile järelmaksu või krediidilimiiti vastavalt tingimuste punktile 5.4. ja klient ei maksa vastavat osa tasust, on IT Talendil õigus lõpetada käesolevad tingimused kliendiga ja keelduda teenuste osutamisest ilma tasutud osa tasust tagastamata.

9.2. Klient ei tohi kursuste materjale jagada kolmandate isikutega, sealhulgas teiste IT Talendi klientidega, välja arvatud juhul, kui IT Talent ei ole vastava kursuse programmis selgesõnaliselt sätestanud teisiti. Kui IT Talent avastab, et klient jagab kursuse materjale kolmandate isikutega, on IT Talendil õigus need tingimused kliendiga viivitamata lõpetada ilma klienti eelnevalt teavitamata ja blokeerida juurdepääs kõikide kursuste materjalidele määramata ajaks. IT Talent jätab endale ka õiguse pöörduda tingimuste 12. jaotises sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismide poole ja nõuda kliendilt sisse kahju, mis on põhjustatud IT Talendi autoriõiguse rikkumisest kursuste materjalides.

9.3. Klient ei tohi kursuste materjale kopeerida ega salvestada, välja arvatud juhul, kui tingimuste punktis 7.4.2. sätestatud tingimused on täidetud. Kui IT Talent avastab, et klient kopeerib või salvestab kursuste materjale tingimuste punkti 7.4.2. rikkudes, kohaldatakse tingimuste punktis 9.2. sätestatud tagajärgi.

9.4. Klient ei tohi mingil juhul kasutada kursuste materjale kaubanduslikel või turunduslikel eesmärkidel. Kui IT Talent avastab, et klient kasutab kursuste materjale kaubanduslikel või turunduslikel eesmärkidel, kohaldatakse tingimuste punktis 9.2. sätestatud tagajärgi.

9.5. Kui klient ei registreerunud ühelegi kursusele vastavalt käesolevate tingimuste 5. jaotisele, kuid kasutas, kopeeris, salvestas või levitas kursuste materjale ebaseaduslikult, on IT Talendil õigus pöörduda tingimuste 12. jaotises sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismide poole ja nõuda kliendilt sisse kahju, mis on põhjustatud IT Talendi autoriõiguse rikkumisest kursuste materjalides.

9.6. Kui kliendi tegevus rikub kehtivat haldus- või kriminaalõigust, on IT Talendil õigus edastada teave kliendi ebaseaduslikest tegudest kliendi elukoha- või asukohariigi valitsusasutustele. IT Talent võib edastada sellist teavet ka IT Talendi asukohariigi või IT Talendi tütarettevõtete asukohariikide valitsusasutustele juhul, kui kliendi ebaseaduslik tegevus toob kaasa IT Talendi või IT Talendi tütarettevõtete suhtes sunni- või vastutusmeetmete kohaldamise.

9.7. Klient ei anna IT Talendile mingeid tagatisi ega garantiisid.

9.8. Tingimuste punktide 9.2.–9.6. sätteid kohaldatakse kliendi suhtes ka juhul, kui tingimuste punktides 9.2.–9.6. sätestatud tingimuste rikkumise paneb toime füüsiline isik, kellele klient juriidilise isikuna taotleb teenuste osutamist.


10. JAOTIS. KLIENDI HÜVITISNÕUDED

10.1. Nõustudes käesolevate tingimustega, vabastab klient IT Talendi kõikidest nõuetest, kohtuasjadest, kohtu- või vahekohtumenetlustest, muudest menetlustest valitsusasutustes või muudest vaidluste lahendamise menetlustest, mille kolmas isik on algatanud Paily vastu seoses kliendi laimava, solvava või ebaseadusliku käitumisega.

10.2. Kui kolmas isik alustab IT Talendi vastu vaidluste lahendamise menetlust kliendi laimava, solvava või ebaseadusliku käitumise tõttu, on IT Talendil õigus teavitada klienti sellisest menetlusest ja nõuda kliendilt IT Talendi poolset menetlusse astumist 10 (kümne) päeva jooksul pärast seda, kui klient on saanud IT Talendi teate.

10.3. Kui kolmas isik, kes alustas IT Talendi vastu menetlust kliendi laimava, solvava või ebaseadusliku käitumise tõttu, on valitsusasutus, kes kavatseb IT Talendi haldus- või kriminaalvastutusele võtta, on IT Talendil õigus edastada sellisele valitsusasutusele teavet kliendi ebaseadusliku käitumise kohta vastavalt tingimuste punktile 9.6. Kui selline valitsusasutus võtab IT Talendi haldus- või kriminaalvastutusele kliendi ebaseadusliku käitumise tõttu, hoolimata IT Talendi poolt avaldatud teabest, jätab IT Talent endale õiguse nõuda kliendilt sisse kogu kahjusumma, sealhulgas saamata jäänud tulu.

10.4. IT Talent ei anna kliendile mingeid hüvitisi.

10.5. Tingimuste punktide 10.1.–10.4. sätteid kohaldatakse ka juhul, kui kolmas isik alustas IT Talendi vastu vaidluste lahendamise menetlust füüsilise isiku ebaseadusliku tegevuse tõttu, kellele klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.


11. JAOTIS. ÕIGUSLIKUD TEATED JA MUU SUHTLUS

11.1. Klient saadab kõik õiguslikud teated IT Talendile inglise, vene või eesti keeles elektroonilisel kujul IT Talendi käesolevates tingimustes esitatud e-posti aadressile, kui vastava kursuse programm või õppekava või käesolevad tingimused ei sätesta selgesõnaliselt teisiti. IT Talent võib jätta arvesse võtmata õiguslikud teated, mille klient on saatnud muude, käesolevates tingimustes sätestamata sidevahendite kaudu.

11.2. IT Talent loeb kliendi õigusliku teate vastuvõetuks järgmisel kalendripäeval pärast saatmist. IT Talent vastab kliendi õiguslikule teatele 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul pärast kliendi õigusliku teate kättesaamist.

11.3. Iga kliendi õiguslik teade peab sisaldama järgmist teavet.

11.3.1. Kliendi täielik ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku täielik ärinimi ja juriidilise isiku esindaja täielik ees- ja perekonnanimi, kui klient on juriidiline isik.

11.3.2. Kliendi elukoha aadress või juriidilise isiku asukoha aadress, kui klient on juriidiline isik.

11.3.3. Kliendi või tema esindaja e-posti aadress ja telefoninumber, kui klient ise on juriidiline isik.

11.4. IT Talendil on õigus saata kliendile õiguslikke teateid kliendi poolt esitatud e-posti aadressile, kliendi poolt esitatud mobiiltelefoni numbrile või kliendi kontodele selleks ettenähtud keskkondades või sotsiaalvõrgustikes. Klient loetakse IT Talendi õigusliku teate kättesaajaks lähetamise päeval. Klient vastab IT Talendi õiguslikule teatele 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast IT Talendi õigusliku teate kättesaamist.

11.5. Tingimuste punkti 4.3. kohaselt esitatud klientide tagasiside kursuste koolitajate kohta ei ole käesolevate tingimuste tähenduses õiguslik teade.

11.6. Klientide omavahelist ja/või koolitajate vahelist suhtlust tingimuste punktis 3.14. sätestatud vestluse raames ei käsitata käesolevate tingimuste tähenduses õiguslike teadetena.


12. JAOTIS. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Käesolevad tingimused, samuti nende kehtivus, tõlgendamine, muutmine ja täitmine on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega ning Euroopa Liidu seaduste ja määrustega.

12.2. Kui muude riikide või riikideüleste ja rahvusvaheliste organisatsioonide seadused ja õigusaktid peale Euroopa Liidu, sealhulgas, kuid mitte ainult, Digital Millennium Copyright Act (DMCA), California Consumer Privacy Act (CCPA) ja UK Data Protection Act näevad ette, et IT Talendi äritegevust seoses teenuste osutamisega reguleerivad sellised seadused ja õigusaktid ning IT Talent ei saa nende seaduste ja õigusaktide kohaldamist vältida, siis kohaldatakse selliseid seadusi ja õigusakte.

12.3. Kui teenuseid pakutakse väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud tütarettevõtte kaudu, reguleerivad kliendi ja sellise tütarettevõtte vahelisi suhteid käesolevate tingimuste punktis 12.1. sätestatud seadused, välja arvatud juhul, kui tingimuste punktis 12.2. sätestatud tingimused on täidetud.

12.4. Kui kliendil on mis tahes nõue või kaebus tingimuste täitmise ja/või teenuste osutamise kohta või tingimuste kehtivuse, tõlgendamise või muutmise kohta, peab klient saatma sellise nõude või kaebuse IT Talendile vastavalt tingimuste punktile 11.1. e-posti aadressile või IT Talendi tingimustes esitatud ettevõtte aadressile. Nõue või kaebus on käesolevate tingimuste tähenduses õiguslik teade. Kui nõue või kaebus saadetakse IT Talendi e-posti aadressile, loetakse, et IT Talent on nõude või kaebuse saanud vastavalt tingimuste punktile 11.2. Kui nõue või kaebus saadetakse IT Talendi tegevuskoha aadressile, loetakse, et IT Talent sai nõude või kaebuse kätte 10. (kümnendal) tööpäeval pärast saatmist. IT Talent vastab kliendi nõudele või kaebusele tingimuste punktis 11.2. sätestatud tähtaja jooksul. IT Talent võib kasutada mis tahes vormis reageerimist kliendi nõudele või kaebusele, sealhulgas sõnumite saatmist selleks ettenähtud keskkondade või sotsiaalvõrgustike kaudu.

12.5. Kui IT Talent ei vasta kliendi nõudele või kaebusele tingimuste punktis 12.4. sätestatud tähtaja jooksul või kui klient ei ole vastusega rahul, kohaldatakse tingimuste punktides 12.6.–12.8. sätestatut.

12.6. Kui klient on Eesti Vabariigi resident või kodanik, lahendatakse kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded lõplikult Harju Maakohtus (Tallinna kohtumaja), Eesti Vabariigis.

12.7. Kui klient ei ole Eesti Vabariigi resident või kodanik, lahendatakse kõik käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded lõplikult Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja vahekohtus vastavalt selle vahekohtu eeskirjadele. Vahekohus koosneb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu poolt määratud ainuisikulisest vahekohtunikust. Vahekohtu asukoht ja kohtuistungite toimumise koht on Tallinn, Eesti Vabariik. Vahekohtumenetluse keel on inglise keel. Vahekohtu otsus on lõplik ja siduv mõlemale vahekohtumenetluse poolele ning seda ei saa vaidlustada Eesti Vabariigi riiklikus kohtus või mõnes muus kohtuastmes. Vahekohtumenetluse pool, kelle vastu otsus tehakse, kannab kõik vahekohtu- ja muud menetluskulud (sealhulgas advokaaditasud) võitnud poole kasuks.

12.8. Tingimuste punktis 12.7. sätestatud vahekohtukokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust, sealhulgas Eesti Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustikku.

12.9. Kui Klient rikub mingil viisil tingimusi või IT Talendi autoriõigusi kursuste materjalides, on IT Talendil õigus alustada kliendi vastu kohtu- või vahekohtumenetlust vastavalt tingimuste punktidele 12.6.–12.8., ilma et ta viitab tingimuste punktidega 12.4.–12.5. kehtestatud kohtueelsele menetlusele.

12.10. Tingimuste punktide 12.6.–12.8. sätted ei takista klienti kasutamast muid õiguslikke mehhanisme kliendi õiguste ja huvide kaitsmiseks, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi avaliku õigusega või Euroopa Liidu õigusega, tingimusel, et selliste õiguslike mehhanismide kasutamine ei ole vastuolus tingimuste punktide 12.6.–12.8. eeskirjadega.

12.11. Kui klient on juriidiline isik, peab klient ise viitama tingimuste punktide 12.4.–12.8. sätetele. Füüsilistel isikutel, kellele selline klient taotleb teenuste osutamist, ei ole õigust kasutada tingimuste punktides 12.4.–12.8. sätestatud õiguslikke mehhanisme. Sellistel füüsilistel isikutel on siiski õigus kasutada muid õiguslikke mehhanisme oma õiguste ja huvide kaitsmiseks, mis on ette nähtud Eesti Vabariigi haridus- või haldusõigusega või Euroopa Liidu õigusega.


13. JAOTIS. KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

13.1. IT Talendil on õigus igal ajal teha käesolevatesse tingimustesse mis tahes muudatusi või täiendusi, mida IT Talent peab sobivaks, tingimusel, et sellised muudatused või täiendused ei ole vastuolus Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kehtiva õigusega. Muudatused ja täiendused avaldatakse veebisaidil tingimuste ajakohastatud versioonina.

13.2. Tingimuste ajakohastatud versiooni avaldamine tähendab klientide teavitamist muudatustest. Kliendid vaatavad veebisaidi perioodiliselt üle tingimuste muudatuste kohta. IT Talent võtab ka mõistlikke meetmeid, et teavitada olemasolevaid kliente tingimuste muudatustest. Seejuures võib IT Talent saata e-kirju või SMSe teenuseid kasutavatele klientidele või füüsilistele isikutele, kelle jaoks klient, olles juriidiline isik, taotleb teenuste osutamist.


14. JAOTIS. KONTAKT IT TALENDIGA

IT Talent OÜ

Eesti Vabariigi seaduste alusel moodustatud juriidiline isik

Registrikood: 12735787

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 36a/2–4, 10138 Eesti

E-post: [email protected]

Kas soovite meiega koostööd teha?

Oleme alati avatud huvitavatele pakkumistele ja koostööle, saatke oma avaldus ja me võtame teiega ühendust.

Kaust. Personali värbamise online koolitus
ellipse