ellipse
Back

IT TALENT KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Jõustus: 1. detsember 2020.

Viimati muudetud: 1. detsember 2023.


1. Üldsätted

1.1 IT Talent OÜ (registrikood: 12735787, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 246623) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 Algavate täienduskoolituste teave on olemas IT Talent koolituskalendris, mis on nähtav koolituskeskuse kodulehel. https://academy.ittalent.ee/et/koolitused

1.3 IT Talent OÜ töötajatega on võimalik ühendust võtta e-kirja ([email protected]) või telefoni teel (+372 506 0627).

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1  IT Talent OÜ õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist. Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.

2.2 Õppekava koostamisel lähtume turunõudmistest ja sihtgrupi vajadustest. IT Talent OÜ koolitused on praktilise sisuga ning koolitaja ülesanne on aidata õppijatel saavutada õpiväljund.

2.3 Õppekava koostamisel lähtume ka potentsiaalsete ja/või kaasaegsete tööandjate vajadustest.

2.4 Õppekavad on koostatud õpiväljundipõhiste põhimõttete alusel.

2.5 Õppekavas on määratletud:

 • õppekava nimetus;

 • õppekavarühm;

 • õpiväljundid;

 • õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);

 • õppe kogumaht (sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal);

 • õppe sisu;

 • õppemeetodid;

 • õppekeskkonna kirjeldus;

 • õppematerjalide loend (juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid);

 • hindamise meetodid, hindamisekriteeriumid ja lõpetamise tingimused ning väljastatavad dokumendid;

 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus.

2.6 IT Talent OÜ koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel valiku all „koolitused“ https://academy.ittalent.ee/et/koolitused.

2.7 Õppekava koostamise eest vastutab juhataja. Koolituste õppekava täiendamine toimub vähemalt 2 korda aastas.

2.8 Õppekava täiendame konverentsidel ja koolitustel kogutud uute suundade, trendide ja muu info põhjal.

2.9 Õppekava täiendame ka koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel ja vajadusel teeme muudatusi õppekvaliteedi tõstmiseks.

2.10 Õppekava muudatused avalikustame veebilehel kohe pärast kinnitamist ja hiljemalt enne koolituse registreerimise avamist.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 IT Talent OÜ koolitajad õpetatava valdkonna praktikud ja professionaalid ning kõrgharidusega. Täpsem info koolitajate kohta on leitav siin: https://academy.ittalent.ee/about-us

3.2 IT Talent OÜ koolitajad osalevad kompetentsuse tõstmiseks erialastel koolitustel ja konverentsidel vähemalt 2 korda aastas.

3.3 IT Talent OÜ koolitajad täiendavad oma täiskasvanute koolitamise oskusi andragoogolistel koolitustel ja konverentsidel vähemalt kord aastas.

3.4 Koolitajate töötulemust hindame koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel ja vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks. 

4. Õppekeskkonna ja õppematerjalide kvaliteedi tagamise tingimused ja kord  

4.1 IT Talent OÜ õppetöö enamasti toimub e-õppe vormis, kui pole ette nähtud teisiti. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse arvutit, mobiiltelefoni, internetti ning digitaalseid õppematerjale eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust.

4.2 Erandjuhtudel kasutame aadressil Veerenni tn 36a/2-4, Tallinn koolitusruume. Kõik ruumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele siseruumide osas, on valgusküllased, õhurikkad, paraja temperatuuriga, varustatud vajaliku tehnikaga.

4.3 Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse sisust, kuid eelistame väiksemaid õppegruppe võimalikult individuaalse lähenemise tagamiseks.

4.4 IT Talent OÜ koolitajad lähtuvad oma töös andragoogilistest põhimõtetest, mille järgi on iga koolitusel osaleja võrdne partner õppeprotsessis. Koolitajad loovad turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna, kus õppijad on võrdselt koheldud ja hoitud. 

4.5 E-õppimist toetab õppeplatvorm, mis:

 • tagab õppijale ligipääsu koolituse salvestatud video tundidele, õppematerjalidele, testidele ja iseseisva töö ülesannetele arvuti või mobiiltelefoni kaudu;

 • aitab anda koolitusele struktuuri ja toetab järjepidevust, visualiseerides õppija teekonda;

 • võimaldab õppeprotsessis rakendada innustavaid mängulisi elemente, selleks, et tõsta õppija motivatsiooni ja hoida optimaalne õppekiirus;

 • lubab koolitajal jälgida õppija õppekäiku, läbitud tunde ja mooduleid;

 • annab võimaluse mõõta õppija edusamme pideva hindamise kaudu;

 • võimaldab pidevat suhtlust koolitaja ja kaasõppijatega ning annab võimaluse väljendada arvamust või esitada küsimusi mis tahes videotunni või testi kohta;

 • loob mugava ja toetava e-õppe keskkonna, et tagada koolitusel osaleja individuaalne areng õpingute ajal, õpimotivatsiooni säilimine ja koolitatavate edaspidise iseseisva õppimise toetamine.

4.6 Auditoorse ja praktilise töö käigus (sealhulgas e-õppetöö ajal) veendume, et õppija teeb piisavalt pause puhkamiseks ja liigutamiseks.

4.7 Koolitusel osalejatele antakse ulatuslikud õppematerjalid, mis sisaldavad täiendavaid materjale (artikleid, videoid ja/või raamatuid) iseseisvaks õppimiseks. Õppematerjalid on kaasaegsed, kohandatud sobivale raskusastmele ning toetavad koolituse eesmärkide saavutamist ja edasist iseseisvat õppimist.

4.8 Koolitusel jagatavad õppematerjalid on koostatud koolitajate poolt ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

4.9 Õppematerjalid täiendame koolitustel ja konverentsidel ning koolituse järgselt osalejate tagasiside kogutud info põhjal.

4.10 Koolituse materjalidele ligipääs on määratud õppe tingimustega ja säilib pärast õppe lõppu tingimustes sätestatud perioodi jooksul.

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

5.1 IT Talent OÜ täiendusõppe kord sätestab, et kogume ja analüüsime kõigi huvipoolte tagasisidet. Tagasiside kogumise eesmärk on õppekava ja -protsessi paremaks tegemine.  Kogutud tagasiside analüüsi tulemused on aluseks täiendusõppe kvaliteedi tõstmisel.

5.2 Tagasiside läbiviimise eest vastutab koolitusjuht.

5.3 Iga koolituse käigus kogutakse tagasisidet mitmel erineval viisil:

 • sissejuhatav veebipõhine küsitlus, mis aitab hinnata õppija erialast taset, ootusi koolitusele ning eeldatavaid raskusi, mis võivad õppe tõhusust mõjutada ja soovitud õpitulemustele takistusi panna;

 • interaktiivne tagasiside, mis lubab õppijal kogu õppeperioodi vältel avameelselt jagada oma mõtteid, ettepanekuid ja muresid ning soodustab otsest suhtlust ning võimaldades reaalajas kohandusi, et paremini vastata osalejate vajadustele;

 • tagasiside küsitlus koolituse lõpus, mis aitab analüüsida õppekogemust, kognitiivset ja stresskoormust, samuti nende mõju motivatsioonile ja saavutatud õpitulemustele.

5.3 Tagasiside osalejad saavad teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks ja anda hinnangu:

 • koolituse sisule,

 • enda arengule,

 • õppematerjalidele,

 • õppemetoodikale,

 • tundide ülesehitusele (õppeprotsessi kiirus, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava praktiseerimise võimalused jm),

 • koolitaja tööle,

 • kursuse korralduslikule poolele.

5.5 Kogutud tagasiside analüüsitakse iga koolituse lõpus ja nende tulemusi arutatavad koolituse kooltajad ja juhtkond. Kaks korda aastas tehakse koondanalüüs, et pakkuda veelgi paremat ja kvaliteetsemat koolitust.

6. Õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine

6.1. IT Talent OÜ tagab täienduskoolituse kvaliteedi, järgides täiskasvanute koolituse seadust, täienduskoolituse standardeid, koolituse korralduspõhimõtteid, tagasiside kogumise korraldust ja hinnastamise põhimõtteid.

6.2. Täienduskoolituse korraldamine IT Talent OÜ-s toimub aastaringselt, uuendades õppekavasid kaks korda aastas, et pidevalt parandada õppekvaliteeti ja tagada kaasaegsete teadmiste ja oskuste edastamine.

6.3. Täienduskoolituste korraldamise protsess IT Talent OÜ-s sisaldab koolitusvajaduse hindamist, koolituse kavandamist ja õppekava arendamist, koolituse korraldamist, tulemuste hindamist ja analüüsi, õppekavade täiendamist ja parendamist vastavalt juhendis toodud kirjeldusele.

6.4. IT Talent OÜ täiendusõppe kvaliteeti tagamiseks:

 • loome õppetööks vajalikud eeldused ja tingimused ning ajakohastame pidevalt õppekeskkonda ja -materjale;

 • kasutame vaheldusrikkaid ja kohaseid täiskasvanukoolituse meetodeid ning loome avatud õhkkonna, mis soodustab õppimist ja arengut;

 • rakendame õppetöös kvalifitseeritud koolitajaid, juhendajaid ja mentoreid, kes hoiavad ennast kursis uusima oskusteabega, täiendavad end regulaarselt koolitustel, seminaridel ja konverentsidel;

 • järgime andragoogilise põhimõtteid ning veendume, et koolitajad, juhendajaid ja mentorid osalevad vähemalt kord aastas täiendkoolitustel, täiustamaks oma kvalifikatsiooni täiskasvanute koolituse valdkonnas;

 • arendame järjepidevalt ja süsteemselt õppekavade sisu, ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid;

 • küsime ja analüüsime regulaarselt tagasisidet õppijatelt ja tellijatelt, arvestades tulemusi õppekavaarenduses, täiendusõppe läbiviimisel jm;

 • jälgime õppeperioodi vältel koolituse rahulolu näitajaid ja iga õppija edukalt lõpetamise määra;

 • tagasiside põhjal analüüsime kognitiivse ja stressikoormuse tasakaalu ning nende mõju õppijate motivatsioonile;

 • oleme pidevalt ühenduses lõpetajatega, et saada teada, kui edukalt nad on tööd leidnud, ning kui palju õppe käigus omandatud teadmised ja oskused aitavad neil professionaalselt areneda ja karjääris edasi liikuda; vajadusel teeme programmi täiendusi, mis aitavad meie lõpetajatel end pärast õppimist tööl enesekindlamalt tunda;

 • pöörame tähelepanu õppijate jätkamissagedusele järgmistel kursustel, jälgime, kas see suureneb või väheneb, ning arvestame meie vilistlaste soovitusi oma kolleegidele ja tuttavatele, sealhulgas soovitusi sotsiaalmeedias, ning võtame neid arvesse oma õppeprogrammide edasises arendamises.

7. Kliendisuhtlus

7.1 IT Talent OÜ suhtluskeeled on eesti-, vene või inglise keel.

7.2 Täienduskoolitusele registreerinutega võetakse ühendust telefoni või meili teel. Kõik koolitusele registreerunud isikud saavad vähemalt 2 päeva enne täienduskoolituse algust kõik vajalikku info koolituse kohta.

7.3 Suhtlus koolitaja ja õppijate vahel toimub peamiselt õppeplatvormi, e-maili ja telefoni teel. 

7.4 Üldist õppega seotud infot ja infot ürituste kohta jagatakse nii õppeplatvormil ja e-maili teel kui ka privaatses Facebook-i grupis, mille liikmed on ainult vastava grupi õppijad, koolitaja ja koolitaja assistent .

7.5 Õppijal on õigus võtta ühendust koolitajaga õppeprotsessiga seotud küsimustes, saada tagasisidet oma teadmiste, oskuste ja tulemuste kohta ning selle hindamise kriteeriumide kohta.
7.6 Õppijal on võimalus väljendada oma arvamus õppekava ja õppeprotsessi kohta  ja/või teha ettepanek selle parendamiseks.

7.7 Koolitaja arvestab õppijate soovidega ja vajadusel täiendab õppematerjali ja õppeprotsessi.

8. Dokumendihaldus

8.1 IT Talent OÜ poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on õppetegevuse korraldamine ja Täiskasvanute koolituse seaduse poolt toodud nõuete ja kohustuse täitmine. 

8.2 IT Talent OÜ töötleb õppijate isikuandmeid kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, õigustatud huvist lähtuvalt või kliendi nõusoleku alusel.

8.3 Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

 • koolitusel osaleja nimi;

 • isikukood;

 • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).

8.4 Koolitusel osaleja e-posti aadress lisatakse IT Talent OÜ andmebaasi ning uudiskirja saajate nimekirja.

8.5 Uudiskirjaga liitunutele edastame turunduslikke teadaandeid, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Uudiskirja saajal on õigus kirjasaajate nimistust alati loobuda.

8.6 IT Talent OÜ’l on olemas õppijate ja lõpetanute register, kuhu kantakse õppija perekonnanimi ja õppegrupp, kontaktandmed ja isikukood ning lõpetanute lõputunnistuse number.

8.7 IT Talent OÜ tagab kohalduva õiguse raames õppija konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

8.9 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust ja koolituse tellijaga.

8.10 IT Talent OÜ  töötajad on informeeritud andmekaitse küsimustes. Juurdepääsu isikuandmetele võimaldatakse üksnes isikutele, kellel on selleks tööülesannetest lähtuv vajadus.

8.11 Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni või senikaua, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.

8.12 Täpsemalt on IT Talent OÜ privaatsuspoliitika kirjeldatud siin.

8.13 Isikuandmete kaitse eest vastutab: ettevõtte juht Julia Jolkin [email protected]

8.14 Isikuandmete töötlemisega seotud teabe saamiseks, andmete korrigeerimiseks, kaebuste

esitamiseks ja nõusolekute tagasivõtmiseks saab esitada päringut saates e-kirja aadressile [email protected].

OÜ IT Talent koolituse kvaliteedi tagamise kord kehtib alates 1.12.2020.

Viimati muudetud: 1. detsember 2023

Kas soovite meiega koostööd teha?

Oleme alati avatud huvitavatele pakkumistele ja koostööle, saatke oma avaldus ja me võtame teiega ühendust.

Kaust. Personali värbamise online koolitus
ellipse